Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!

Quản lý văn bản

Từ khóa
STTTiêu đề
1 Nghi quyết thứ nhất, HĐND huyên
2 NQ 20 ve ke hoach to chuc cac ky hop thuong le trong 6 thang cuoi nam 2021
3 NQ 19 ve xac nhan ket qua bau Hoi tyham Toa an nhan dan huyen
4 NQ 18 ve xac nhan ket qua bau Uy vien UBND huyen
5 NQ 17 ve xac nhan ket qua bau Pho Chu tich UBND huyen
6 NQ 16 ve xac nhan ket qua bau Chu tich UBND huyen
7 NQ 15 ve xac nhan so luong Uy vien HĐND huyen
8 NQ 14 ve xac nhan ket qua bau truong ban, phó ban HĐND
9 NQ 13 ve xac nhan ket qua bau Pho Chu tich HĐND huỵen
10 NQ 12 ve xac nhan ket qua bau Chu tịch HĐND huỵen
11 Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phước Sơn
12 Quyết định 2040/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Phê duyệt Quy hoạch và Ban hành quy định quản lý xây dựng thị trấn Khâm Đức và vùng phụ cận giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030
13 Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất 2018
14 Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2018 của huyện Phước Sơn
15 Nghị đinh 97 của chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ 81/2013
16 Đẩy mạnh tuyên truyền vận động không rải vàng mã, tiền VN và các loại tiền nước ngoài trên đường đưa tang
17 Quyết định Ban hành quy định về chế độ, định mức chi kinh phí ... của UBND tỉnh Quảng Nam
18 Thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
19 Triển khai thực hiện QĐ số 14/2015/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ
20 Thực hiện luật xây dựng số 50/2014 QHK13 ngày 18/6/2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21 Nghị định số 84/2014 của CP về 1 số luật thực hành tiết kiệm, chống loãng phí
22 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển của Hội đồng Phối hợp
23 Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh
24 Tăng cường công tác quản lý chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt
25 Nâng cao tỷ lệ tiêm chủng
26 Thông tin, tuyên truyền về triển khai thực hiện Cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt"

QUẢNG CÁO