Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2016- 2020 và một số định hướng giải pháp trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phước Sơn
Người đăng: Kiên 0372835679 .Ngày đăng: 27/08/2021 .Lượt xem: 357 lượt.

Từ cuối năm 2016, huyện Phước Sơn đã hoàn thành việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện theo chuẩn mới quy định tại Quyết định 1614/QĐ-TTg, ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020"; Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam:

- Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 13-CTr/HU ngày 18/7/2016 về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Phước Sơn;

- HĐND huyện ban hành Nghị quyết 22/NQ-HĐND ngày 22/12/2016 về chính sách hỗ trợ hộ đăng ký thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Phước Sơn;

- UBND huyện ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 05/9/2017 về giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Phước Sơn

Theo kết quả điều tra, rà soát thực tế, thì trong năm 2016 có tổng số 6.373 hộ dân trên địa bàn huyện, có 2.900 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm tỷ lệ 45,50%; có 888 hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm tỷ lệ 13,93%. Trong đó, hộ nghèo khu vực thành thị có 392 hộ, chiếm tỷ lệ 22,26%; hộ nghèo khu vực nông thôn có 2.508 hộ, chiếm tỷ lệ 54,38%; hộ cận nghèo khu vực thành thị có 110 hộ, chiếm tỷ lệ 62,25%; hộ cận nghèo khu vực nông thôn có 778 hộ, chiếm tỷ lệ 12,20% tổng số hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều toàn huyện.

Đến năm 2020 có tổng số 6.659 hộ dân trên địa bàn huyện có 1.537 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm tỷ lệ 23,08%; có 554 hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm tỷ lệ 8,32%. Trong đó, hộ nghèo khu vực thành thị có 122 hộ, chiếm  tỷ lệ 6,58%; hộ nghèo khu vực nông thôn có 1.415 hộ, chiếm tỷ lệ 29,45% tổng số hộ nghèo tiếp cận đa chiều toàn huyện; hộ cận nghèo khu vực thành thị có 32 hộ, chiếm tỷ lệ 1,7%; hộ cận nghèo khu vực nông thôn có 552 hộ, chiếm tỷ lệ 10,9% tổng số hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều toàn huyện.

Qua 05 năm, hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 2.900 hộ (năm 2016) xuống còn 1.537 hộ (năm 2020), giảm 1.363 hộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 45,50% (năm 2016) xuống còn 23,08% (năm 2020), tỷ lệ hộ nghèo giảm cả giai đoạn là 22,42%. Bình quân giảm: 5,61%/năm. Hộ cận nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 888 hộ (năm 2016) xuống còn: 554 hộ (2020), giảm 334 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 13,93% xuống còn 8,32%, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm cả giai đoạn là 5,61%. Bình quân giảm: 1,4%/năm.

Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả, được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện. Các chương trình, dự án, chính sách như: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đọan 2018-2020; Chương trình 135, 30a của Chính phủ; Chính sách ưu đãi tín dụng; Chính sách mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hỗ trợ về giáo dục, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nhà ở cho hộ nghèo; trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo; Chính sách hỗ trợ tiền điện; hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo trong sản xuất bằng giống lúa lai, ngô lai, phương tiện sản xuất và nhiều hộ được hỗ trợ giống vật nuôi (lợn, trâu, bò)..., tạo điều kiện giúp hộ nghèo ổn định sinh kế, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, sớm hội nhập cộng đồng, các chính sách khuyến khích thoát nghèo của tỉnh, huyện ban hành,… được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 45,5% năm 2016 xuống còn 23,08% năm 2020, bình quân giảm: 5,61%/năm; nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh trên 7%/năm (xã Phước Chánh), có xã tỷ lệ hộ nghèo dưới 10%, đạt chuẩn nông thôn mới (xã Phước Xuân). Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân về công tác giảm nghèo được nâng lên, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững. Hộ nghèo, hộ cận nghèo được ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm tăng thu nhập, được hỗ trợ cải thiện các dịch vụ xã hội để đảm bảo ổn định cuộc sống theo hướng toàn diện; hộ sau khi thoát nghèo được tiếp tục hỗ trợ về y tế, giáo dục, tín dụng,… để thoát nghèo bền vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, như: Tỷ lệ hộ nghèo của huyện vẫn còn cao (23,08%)  so với bình quân chung (tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 của khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam 18,09%), chưa đạt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy (Giảm tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo, xã nghèo mỗi năm ít nhất 7%) huyện giảm đạt bình quân 5,61%/năm. Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân 1,4%/năm, chưa đạt mục tiêu đề ra theo Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy (Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo mỗi năm từ 1,5%-2%).

Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân một số nơi về công tác giảm nghèo còn hạn chế; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt, còn giao phó cho công chức Lao động - Thương binh và Xã hội; công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách giảm nghèo, chính sách khuyến khích thoát nghèo còn hạn chế, chưa sâu, sát đến các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh đó nhiều hộ nghèo có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, không muốn thoát nghèo. Cùng với đó, kết quả giảm nghèo của giai đoạn trước chưa đảm bảo tính bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là khi có thiên tai, dịch bệnh xảy ra. Là huyện miền núi, kinh tế và nguồn lực còn hạn chế, kinh phí đầu tư cho giảm nghèo ở giai đoạn trước đã gặp không ít khó khăn, hiện nay thêm 05 chỉ tiêu dịch vụ xã hội về: giáo dục, y tế, nhà ở, điều kiện sống, tiếp cận thông tin thì nhu cầu càng tăng lên.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là: do thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nhất là trong năm 2020, nên số lượng hộ nghèo phát sinh nhiều, hộ tái nghèo cao; nguồn lực cho công tác giảm nghèo còn hạn chế, mức hỗ trợ cho hộ nghèo còn thấp, đời sống của đại bộ phận người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, thiếu đất sản xuất, không có việc làm ổn định, mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội còn nhiều; bên cạnh đó, năng lực cán bộ còn hạn chế, nhất là người trực tiếp làm công tác giảm nghèo chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao. Trên địa bàn huyện chưa có doanh nghiệp được đầu tư để giải quyết việc làm, tiêu thụ và chế biến sản phẩm, đem lại thu nhập cho người dân.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cũng như Nghị quyết huyện đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 3%/năm, đến cuối năm 2025 có thêm 03 xã có tỷ lệ hộ nghèo đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 08-CTr/HU ngày 04/8/2021 về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phước Sơn.

UBND huyện ban hành Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 06/8/2021 về triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/HU ngày 04/8/2021 của Huyện ủy Phước Sơn về việc thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phước Sơn

          Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, UBND huyện cần xây dựng và triển khai đồng bộ 12 giải pháp giảm nghèo giai đoạn 2021- 2025:

Một là, lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo với tiêu chí xây dựng nông thôn mới;

Hai là, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo thông qua các hoạt động gián tiếp cần được đẩy mạnh (hoạt động truyền thông về giảm nghèo, trợ giúp pháp lý, đối thoại chính sách);

Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện phân công thành viên cấp ủy, chính quyền đứng điểm, theo dõi từng địa bàn để lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và thực hiện công tác giảm nghèo tại cơ sở;

Bốn là, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong công tác giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên của người nghèo và đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình, đề án trên địa bàn huyện;

Năm là, gắn công tác đào tạo nghề với giải quyết việc làm và giải quyết đồng bộ các biện pháp hỗ trợ người nghèo; phát huy tốt tính dân chủ trong hoạt động giảm nghèo, lấy ý kiến của người dân từ khâu xây dựng kế hoạch, đến tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả;

Sáu là, tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách nhanh chóng, giảm bớt thủ tục hành chính để người nghèo, cận nghèo tiếp cận thụ hưởng chính sách kịp thời;

Bảy là, tăng cường quản lý thông tin chi tiết về hộ nghèo, người nghèo tiếp cận đa chiều thống nhất từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thông qua hệ thống phần mềm quản lý thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo;

Tám là, xã hội hóa công tác giảm nghèo thông qua phát động phong trào mỗi cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn huyện cũng là những sợi chỉ đỏ giúp hộ nghèo có nhiều cơ hội thoát nghèo. UBMTTQ huyện chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên chỉ đạo cấp hội cơ sở tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân hưởng ứng tham gia các cuộc vận động: "Ngày vì người nghèo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Xây dựng nông thôn mới";

Chín là, tích cực chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nhằm làm thay đổi tập quán canh tác cũ, nâng cao trình độ thâm canh tăng vụ, tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp hỗ trợ phát triển các mô hình phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng, phát triển vùng nguyên liệu, dược liệu,…Với phương châm “Trao cho người nghèo "cần câu" để họ tự vươn lên”, Đảng bộ, chính quyền cấp xã cần chú trọng xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng các biện pháp thâm canh tiên tiến, chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và khuyến khích người nghèo học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm sản xuất;

Mười là, trong điều tra, rà soát hộ nghèo hằng năm cần có sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền địa phương, cần kiểm tra, chỉ đạo, đưa ra loại khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo các hộ có đủ điều kiện tổ chức sản xuất, có lao động nhưng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước (Điều kiện không cần là hộ nghèo để hưởng chế độ), kết quả điều tra, rà soát phải công khai, minh bạch; cần thực thi giảm chính sách đối với hộ nghèo ba năm liên tục, có lao động, có sức khỏe vươn lên thoát nghèo; 

Mười một là, tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở (đặc biệt là cán bộ kiêm nhiệm làm công tác giảm nghèo) để từ đó thay đổi phương pháp xây dựng kế hoạch, tiếp cận tư vấn hộ nghèo;

Mười hai là, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12/2017/NQ- HĐND  ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh trong đó ưu tiên đẩy mạnh hỗ trợ người nghèo học nghề và giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, bố trí sắp xếp ổn định dân cư cho hộ dân tộc thiểu số, kêu  gọi các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất kinh doanh tạo ra việc làm trên địa bàn huyện.

            Song song với giao trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, cơ quan trực thuộc, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan, UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách ưu đãi, trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hộ nghèo, hộ cận nghèo được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của nhà nước, tập trung phát triển kinh tế đúng định hướng. Toàn huyện phấn đấu khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 đã đề ra./.

Tin: Duy Thiện – Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thống kê KV P/Sơn-H/Đức.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
HỘI VIÊN NÔNG DÂN GIÚP NHAU DI DỜI NHÀ Ở KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO LŨ
Đề xuất nhiều phương án trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA X TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI TẠI HUYỆN PHƯỚC SƠN
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 2 xã Phước Hiệp, Phước Hòa
UBND huyện họp giao ban thường kỳ tháng 8
Thường trực HĐND huyện Phước Sơn khảo sát công tác khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai tại huyện Phước Sơn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Khâm Đức phối hợptổ chức Diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân năm 2021
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với huyện Phước Sơn.
Đại hội Hội LHPN huyện Phước Sơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 thành công tốt đẹp.
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Tổng diện tích gieo trồng tăng hơn 126 ha so với năm 2010
Khắc phục khó khăn xây dựng nông thôn mới
Phước Sơn cấp hơn 25 tấn lúa giống cho bà con sản xuất vụ Đông Xuân
Năm 2011, nhiều công trình thủy lợi được tu bổ và xây dựng mới
Tiêm gần 9 nghìn liều vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc
Ra quân hưởng ứng năm an toàn giao thông 2012
Ph/ Sơn được cấp 1 tỷ 17 triệu đồng hỗ trợ Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012
Tết về sớm trên bản làng Phước Xuân
Tư vấn trợ giúp pháp lý cho nhân dân
Triển khai t/hiện KH xây dựng nhà ở cho người nghèo thuộc CT 167 GĐ2
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO