Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện
Người đăng: Kiên 0372835679 .Ngày đăng: 19/07/2021 .Lượt xem: 376 lượt.

Ngày 27 tháng 5 năm 2010, Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 1704/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Dân tộc UBND các huyện: Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My và Nam Trà My. Trên cơ sở đó, Ủy Ban nhân dân huyện Phước Sơn ban hành Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc huyện Phước Sơn gồm có 4 Điều, cụ thể:

Điều 1. Vị trí, chức năng:

Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy Ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; phối hợp với các ban ngành liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án dài hạn, 05 năm và hàng năm, chính sách, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện.

b) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện về công tác dân tộc trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc; chủ trì, phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  3. Thường trực tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyên tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án, đề án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp thích hợp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn huyện.

 4. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, Đảng ủy, HĐND-UBND các xã, thị trấn giải quyết các chế độ  chính sách theo quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số của huyện theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

5. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

 6. Kiểm tra việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án và các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ về công tác dân tộc trên địa bàn huyện và nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Dân tộc.

 8. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng  Dân tộc theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 9. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao./.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Phòng Dân tộc huyện có Trưởng Phòng, phó trưởng phòng (tùy theo biên chế giao sẽ sắp xếp) và các công chức, chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do UBND tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc điều động, luân chuyển cho từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của địa phương.

2. Biên chế công chức của Phòng Dân tộc được giao tên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được cấp có thẩm quyền giao.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí, việc làm, cơ cấu ngạch công chức  được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Phòng dân tộc phê duyệt kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Tổ chức thực hiện. Điều này yêu cầu Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Dân tộc căn cứ quy định này và các quy định của pháp luật hiện hành, xây dựng quy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo và các công tác có liên quan thuộc trách nhiệm của Phòng Dân tộc huyện nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Trích: Hồng Hảo

[Trở về]
Các tin mới hơn:
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH CÁC XÃ KHU VỰC III, KHU VỰC II, KHU VỰC I VÀ THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2021-2025
Các tin cũ hơn:
Tuyển dụng trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã: Tiếng nói người trong cuộc
"Luyện thép" cho bạn trẻ
Tuyển dụng 22 trí thức trẻ làm phó chủ tịch xã ở miền núi

QUẢNG CÁO