Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM GIÁM SÁT CỦA MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHƯỚC SƠN THEO QUYẾT ĐỊNH 217-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 18/01/2019 .Lượt xem: 162 lượt.
Phước Sơn là một huyện miền núi cao của tỉnh, với tổng số dân là 26.705 khẩu, gồm 16 thành phần dân tộc anh em, trong đó người dân tộc Bhnong chiếm gần 70%, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao (38,26%).

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận-Đoàn thể các cấp trên địa bàn huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh địa phương, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Nhiều chương trình, dự án được triển khai đem lại hiệu quả đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi, cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.


Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, MTTQ các cấp trong huyện đã làm tốt chức năng giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, cụ thể như sau: Ngay từ những ngày đầu tiếp thu Quyết định 217-QĐ/TW, Chỉ thị 40-CT/TU, ngày 27/3/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành Thông tri số 17-TT/HU  ngày 21/04/2014 về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI); phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai sâu trong hệ thống Mặt trận và tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân, nhằm từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nói chung của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Ký kết quy chế phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội, với HĐND, UBND, VKSND cùng cấp trong tổ chức thực hiện. Đã xây dựng kế hoạch tổ chức 04 lớp tập huấn công tác Mặt trận lồng ghép tập huấn công tác giám sát và 01 lớp tập huấn chuyên đề công tác giám sát của Mặt trận (năm 2017). Phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân, làm cơ sở cho việc lựa chọn, xác định nội dung giám sát sát với thực tiễn địa phương.

Bám sát Thông tri số 28/TTr-MTTW-BTT, ngày 17/4/2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ việt Nam, Nghị quyết liên tịch 403/NQLT/CP-UBTVQH-UBTWMTTQVN, định kỳ quý 4 hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp họp bàn, lựa chọn, thống nhất các nội dung giám sát cho năm sau trên cơ sở không trùng lắp với nội dung giám sát với HĐND, các Ban của HĐND cùng cấp và chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cùng cấp, có văn bản đề xuất, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Để tạo tính thống nhất trong tổ chức thực hiện, MTTQ đã chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội thống nhất thành lập Đoàn giám sát và phân công trách nhiệm thực hiện theo từng chuyên đề giám sát.

Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp phối hợp tổ chức giám sát 13 chuyên đề (trong đó, Mặt trận huyện chủ trì 11 cuộc và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện chủ trì 02 cuộc) tại 12 đơn vị xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan (UBND huyện, Phòng Dân tộc, Phòng Lao động TB&XH, BHXH huyện…). Nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề sau: việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 18/2011/QĐ-TTg; Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, việc thực hiện BHXH, BHYT tự nguyện; việc thực hiện quy định của pháp luật về công khai kết luận thanh tra trên địa bàn huyện; việc thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (LĐLĐ huyện chủ trì); việc thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến tháng 6/2018 (Hội LHPN huyện chủ trì). Sau giám sát, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp tổ chức họp và thống nhất thông qua báo cáo kết quả giám sát và gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện thông báo kết luận kết quả giám sát và các kiến nghị, được các cơ quan, đơn vị được giám sát, các cấp, các ngành, các địa phương có liên quan tiếp thu, đặc biệt, đã phát hiện và kiến nghị Đảng ủy, UBND thị trấn Khâm Đức có hình thức xử lý đối với công chức thị trấn liên quan đến tiêu cực phát hiện trong giám sát (cán bộ địa chính) (năm 2016).

Phối hợp tham gia chương trình giám sát của các cơ quan phối hợp, từ năm 2014 đến nay đã phối hợp tham gia với Viện kiểm sát nhân dân huyện tiến hành 08 đợt kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện và việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đã phối hợp với HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện tiến hành 05 đợt giám sát của Thường trực HĐND huyện, 11 đợt giám sát của các Ban HĐND huyện.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện công tác giám sát ở cấp huyện có sự phối hợp tham gia, thống nhất của các đoàn thể chính trị-xã hội cùng cấp; đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện; triển khai thực hiện bằng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể, tạo tính thống nhất. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị còn những tồn tại hạn chế như: Công tác giám sát cấp huyện tuy có cố gắng song số lượng các cuộc giám sát còn khá khiêm tốn; thời gian giám sát còn bị chi phối, kéo dài dẫn đến hiệu quả chưa cao; công tác đôn đốc khắc phục, giải quyết kiến nghị sau giám sát chưa được thường xuyên; việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện, chuyển biến chậm; công tác biểu dương, khen thưởng chưa thường xuyên, chưa mang tính trọng tâm; việc nắm bắt dư luận xã hội, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân còn chưa kịp thời.

Từ thực tế công tác triển khai thực hiện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, phối hợp thực hiện của chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội và các ngành liên quan, xin rút ra những kinh nghiệm cụ thể như sau:

Thứ nhất, công tác lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, sự phối hợp thống nhất hành động của các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên là điều kiện cho thành công của các đợt giám sát.

Thứ hai, phát huy vai trò chủ động, chủ trì của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tổng hợp, lựa chọn, xác định nội dung giám sát; trao đổi, thống nhất với Thường trực HĐND, Thanh tra, Ủy ban Kiểm tra cùng cấp để tránh trùng lắp, chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thứ ba, tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể chính trị các cấp phải ngang tầm với chức năng nhiệm vụ, có như vậy mới đảm đương tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Thứ tư, làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội, ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân làm cơ sở lựa chọn, xác định nội dung giám sát sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, quan tâm của người dân để báo cáo với cấp ủy, thống nhất với chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện.

Thứ năm, hoạt động giám sát phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quyết định 217-QĐ/TW, Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời phải có cách làm, phương thức tiến hành linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

Thứ sáu, làm tốt công tác thường xuyên đôn đốc, giám sát việc tiếp thu, trả lời, giải quyết các kiến nghị sau giám sát, phản ánh, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp.

Thứ bảy, cần biểu dương khen thưởng thường xuyên, kịp thời, đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm.

Bích Diễm-Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN PHƯỚC SƠN LẦN THỨ 13, NHIỆM KỲ 2014-2019
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN NĂM 2018
PHỤ NỮ VỚI MÔ HÌNH TRỒNG RAU AN TOÀN TẠI KHỐI 1, THỊ TRẤN KHÂM ĐỨC
Hội LHPN tỉnh trao tặng 50 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn huyện.
Hội Nông dân huyện Phước Sơn đã tổ chức hội nghị BCH mở rộng lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023.
Những mô hình khởi nghiệp của phụ nữ.
Hội nghị tổng kết công tác hội người cao tuổi
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TỔ TƯ VẤN XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT NĂM 2018
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị triển khai Giao ước thi đua 2019.
Hội nghị tổng kết công tác nữ công năm 2018
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Triển khai hoạt động công đoàn trong quý II/2011
Đại hội Phụ nữ xã Phước Năng - đại hội điểm trong toàn huyện
Sơ kết giữa NK thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ IV LĐLĐ huyện NK 2008-2013
Phước Sơn : Kết thúc giải cầu lông công nhân viên chức lần thứ 3.2011
Phước Hòa điểm sáng trong công tác mặt trận
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Đinh Văn Sưởi, thôn 3 Phước Mỹ
Phước Sơn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội
Cuộc gặp của niềm tin !
Công đoàn ngành Giáo dục Phước Sơn làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện
PS: 500 đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10