Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Phước Sơn sau 03 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-20120
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 21/12/2018 .Lượt xem: 479 lượt.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, Qua 03 năm triển khai, có những thuận lợi cơ bản: Chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được đầu tư, kết cầu hạ tầng được tập trung xây dựng, hạ tầng giao thông được tăng cường, kết nối thông suốt đến các trung tâm xã,...

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức như Nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thiên tai, dịch bệnh xảy ra đã ảnh hưởng nhất định trong quá trình lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Song, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực của mỗi người dân, kinh tế xã hội của huyện Phước Sơn 03 năm qua có những khởi sắc đáng tự hào, bức tranh tổng thể về kinh tế xã hội của huyện nhà đã có nhiều đổi mới và phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.


                                           (Toàn cảnh Thị trấn Khâm Đức)

Trên lĩnh vực Sản xuất nông - lâm nghiệp có bước phát triển, tốc độ tăng trưởng toàn ngành nông, lâm nghiệp tăng bình quân 12,3%/năm. Tổng diện tích gieo trồng bình quân đạt 2.266 ha/năm, đạt 81% KH so với Nghị quyết. Sản lượng lương thực có hạt giữ mức ổn định, bình quân 5.400 tấn/năm, đạt 89% chỉ tiêu Nghị quyết. Công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng được chú trọng, hàng năm chuyển đổi, luân canh cây trồng trên 20 ha đối với diện tích kém hiệu quả sang trồng các loại có chất lượng cao. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển, đã xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi tập trung bước đầu đem lại kết quả; tổng đàn gia súc 12.769 con, đạt 51% chỉ tiêu nghị quyết; tổng đàn gia cầm 31.800 con, đạt 42,4% KH so với Nghị quyết.

Các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng, nâng diện tích lúa ruộng được tưới chủ động lên 80%. Kinh tế vườn, kinh tế trang trại, gia trại tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng năng suất, sản lượng, giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho nông dân.   

Triển khai có hiệu Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh, đến nay đã triển khai bố trí, sắp xếp ổn định dân cư cho 399 hộ (tập trung 99 hộ, xen ghép 300 hộ) với tổng kinh phí hỗ trợ 21.945 triệu đồng, về triển khai Đề án trồng, phát triển cây dược liệu, trong 03 năm qua đã triển khai trồng hơn 47 ha (Đảng sâm; Ba kích tím; sa nhân tím) với kinh phí trên 1.600 triệu đồng tại các xã vùng cao và một số xã vùng trung; xây dựng hoàn thành vườn ươm cây dược liệu tại xã Phước Chánh; triển khai phương án bảo tồn phát triển cây dược liệu tại xã Phước Kim, với quy mô 100 ha; bảo tồn và phát triển Quế Trà My với tổng diện tích 126,6 ha tại xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc; đồng thời tuyển chọn 30 cây Quế trội để làm giống tại xã Phước Thành. Rà soát bổ sung quy hoạch bảo tồn, phát triển dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Phối hợp vói Công ty CP lâm nghiệp Quảng Nam rà soát đưa vào quy hoạch trồng rừng, chuyển hóa rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2025 với tổng diện tích 4.050 ha.

Về lâm nghiệp đã tập trung phát triển mạnh, tổng diện tích trồng rừng hằng năm 850 ha, đạt 85% chỉ tiêu Nghị quyết, nâng độ che phủ rừng từ 65% (năm 2015) lên 76% (năm 2018), vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; hàng năm khai thác trên 20.000 m3 gỗ rừng trồng. Tiếp tục thực hiện chủ trương giao khoán quản lý bảo vệ rừng từ các chương trình, dự án đến các hộ, nhóm hộ và cộng đồng với diện tích 71.682 ha. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được tập trung chỉ đạo; các ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; qua 3 năm, xử lý 490 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, tịch thu hơn 713 m3 gỗ các loại.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Tổng kinh phí 03 năm 2016-2018 là 36.045 triệu đồng; trong đó: vốn đầu tư 29.070 triệu đồng, đầu tư mới 36 công trình, thanh toán nợ 10 công trình; kinh phí sự nghiệp 6.975 triệu đồng, triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 9,3 tiêu chí/xã, tăng 18 tiêu chí so với cùng kỳ. UBND huyện tích cực lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu đến năm 2020 xã Phước Xuân đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tổng kinh phí trong 3 năm 2016-2018 là 138.575 triệu đồng (Nghị quyết 30a: 86. 632 triệu đồng; Chương trình 135 là 51.943 triệu đồng). Trong đó: vốn đầu tư cơ sở hạ tầng 101.014 triệu đồng, triển khai xây dựng mới 55 công trình và thanh toán nợ 21 công trình; vốn sự nghiệp: 37.510 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ cây con giống, vật nuôi cho hộ nghèo và cận nghèo, tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng, xây dụng mô hình giảm nghèo, xuất khẩu lao động,...Nhìn chung, việc triển khai chương trình thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước, các hạng mục hỗ trợ phù hợp, tạo sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 50,68% (năm 2015) xuống còn 31,30% năm 2018, giảm bình quân 6,21%/năm, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Các hoạt động sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát triển. Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng (giá hiện hành) năm 2018 ước đạt 2.516 tỷ đồng, tăng 35,4% so năm 2016. Sản lượng điện của Nhà máy thủy điện ĐăkMi 4, ĐăkMi 3, ĐăkSa, qua 3 năm ước đạt 3.056 triệu KWh, doanh thu ước đạt 3.055 tỷ đồng. Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung TT Khâm Đức, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và chương trình phát triển vùng.

Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị tăng nhanh, qua 03 năm tổng nguồn vốn đầu tư xã hội đạt trên 1.600 tỷ đồng (trong đó vốn từ ngần sách nhà nước 660 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp nhà nước 800 tỷ đồng, vốn khác 120 tỷ đồng), huyện đã tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh. Đến nay các tuyến đưòng giao thông từ huyện đến xã cơ bản được thông suốt; trên 90% đường liên thôn được bê tông hóa; 12/12 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia, trên 98% hộ dùng điện; hầu hết trường học, trạm y tế xã đã được kiên cố hóa; hệ thống thủy lợi được quan tâm đầu tư, đảm bảo tưới tiêu cho trên 75% diện tích ruộng lúa nước; trên 70% dân số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện đã được đầu tư nâng cấp, thị trấn Khâm Đức đã được công nhận đô thị loại V, tập trung phấn đấu cơ bản đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2020.

Hoạt động trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ được đáp ứng nhu cầu về trao đổi hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên thị trường bình quân trên 270.000 triệu đồng/năm, tăng 15,9% so với cùng kỳ. Công tác quản lý chợ, bến xe Khâm Đức, quản lý trật tự đô thị, điện chiếu sáng; vệ sinh môi trường và kiến thiết thị chính được duy trì thường xuyên. Các loại hình dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính viễn thông tiếp tục phát triển; công tác quản lý thị trường được chú trọng, các lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động buôn bán, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu.

Song song với phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chú trọng phát triển các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, truyền thanh-truyền hình. Lĩnh vực giáo dục có những chuyển biến tích cực. Tổng số học sinh hiện có 7.334 em, tăng 181 học sinh so với năm 2015; hàng năm tỷ lệ ra lớp đạt cao, tiểu học 99,6%, THCS trên 98%; học sinh tốt nghiệp các cấp học đạt trên 97%, học sinh đỗ đại học, cao đẳng hằng năm đạt trên 25%. Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ đuợc duy trì, giữ vững và nâng cao về chất luợng. Cơ sở vật chất trường lớp học tiếp tục đuợc quan tâm; trong 03 năm qua đã xây dựng mới được 187 phòng học và 8 nhà công vụ giáo viên, với tổng kinh phí trên 60.000 triệu đồng. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được tập trung chỉ đạo, trong 03 năm đã có thêm 03 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia, nâng số trường đạt chuẩn lên 09/25 trường, đạt chỉ tiêu NQ đề ra. Đội ngũ giáo viên đã được luân chuyển và bổ sung thêm hàng năm, 100% đạt chuẩn hóa và trên chuẩn về chuyên môn. Thực hiện sáp nhập một số đơn vị trường học theo tinh thần Nghị quyết 19- NQ/TW, của Hội nghị lần thứ  sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Hoạt động y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, mạng lưới y tế được hình thành và phát triển từ huyện đến cơ sở. Trung tâm y tế huyện và các Trạm y tế đều được bổ sung trang thiết bị, cơ bản đáp ứng được yêu cầu khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Trung tâm y tế huyện có quy mô 47 giường, đạt 17 giường bệnh/vạn dân; đạt 13 bác sĩ/vạn dân; trong 03 năm qua, đã có thêm 03 xã công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng tổng số xã đạt chuấn quốc gia 07 xã. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai đồng bộ, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Hoạt động truyền thông dân số & kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được triển khai thực hiện; các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đạt trên 120% kế hoạch, tỷ suất sinh thô giảm từ 22,6‰ năm 2015 xuống còn 18,51‰ năm 2018; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em đến nay còn 19%, giảm 01% so với năm 2015.

Các hoạt động văn hóa thông tin và Truyền thanh - Truyền hình tiếp tục được tăng cường, phát huy vai trò truyền tải, định hướng dư luận xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội; ngành chức năng và chính quyên các địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Khâm Đức - Ngok TaVak và 70 năm Ngày thành lập huyện Phước Sơn; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được nhân dân tích cực tham gia. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 82-86 %, có 54/66 khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 81,8%; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ 85-90%. Công tác thư viện, bảo tồn, bảo tàng được duy trì; xây dựng hoàn thành Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Bhnong (Gié - Triêng) huyện Phước Sơn, giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo. Hoạt động truyền thanh, truyền hình trong 03 năm qua, thực hiện trên 1.000 chương trình phát thanh, 165 chương trình truyền hình địa phương, trên 220 bản tin tiếng Bhnong. Truyền hình cáp QRT, Truyền hình MyTV hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu giải trí của nhân dân địa phương. Các trạm truyền thanh không dây ở các xã được duy trì. Triển khai lắp đặt Trạm truyền thanh không dây tại xã Phước Chánh, Phước Lộc và truyền hình trực tuyến tại các xã, thị trấn.

Lĩnh vực an ninh quốc phòng được duy trì giữ vững, quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường góp phần làm giảm số vụ phạm pháp hình sự và tội phạm phức tạp. Công tác tuần tra kiểm soát các địa bàn, trực sẵn sàng chiến đấu được tăng cường. Công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, huấn luyện, xây dựng lực lượng được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, công tác hậu cần kỹ thuật được đảm bảo. Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an theo Nghị quyết 28 của Bộ chính trị 09/12 xã, thị trấn đạt 75% và diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả khá tốt. Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao; xây dựng 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT nhân dân huyện đạt nhiều thành tích nổi bật, tiếp tục dẫn đầu các huyện miền núi.

Năm 2019 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2015-2020 và các chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Dự báo từ nay đến năm 2020, tình hình trong huyện còn nhiều khó khăn, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm trên địa bàn huyện còn yếu, tăng trưởng thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động thấp; thiên tai, dịch bệnh luôn đe dọa. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX đề ra, từ nay đến năm 2020, cần tập trung thực hiện nhũng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

(1) Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp, làm tốt chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả sang các cây trồng có hiệu quả, có khả năng thích ứng với khí hậu; đồng thời nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, chú trọng cây, con chủ lực, có lợi thế. Bên cạnh đó, phát huy tiềm năng lợi thế của kinh tế rừng, phát triển cây dược liệu, gắn với bảo vệ và phát triển rừng bền vững; đẩy mạnh việc thực hiện các quy hoạch của ngành nông nghiệp, chuyển giao áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đối với sản xuất. Thường xuyên theo dõi, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và con vật nuôi. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng giống, vật tư nông nghiệp và nông sản, đặc biệt là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, con giống. Thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

(2) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, trong đó, quan tâm 05 nhóm trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ, bố trí sắp xếp dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt Đề án phát triển cây dược liệu, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng, khai thác sản phẩm dưới tán rừng. Huy động, lồng ghép các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020, xã Phước Xuân đạt chuẩn nông thôn mới.

(3) Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các chủ rừng và của toàn dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; tích cực và chủ động phòng, chống cháy rừng; xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nhất là tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyến lâm sản trái phép và săn bắt động vật rừng quý hiếm. Mở rộng phát triển kinh tế vườn rừng, kinh tế trang trại, gia trại gắn với hình thành các điểm du lịch sinh thái, nâng cao độ che phủ rừng.

(4) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/11/2016 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ về quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý theo quy hoạch; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới, xây dựng trái quy định trong khu vực đã quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tập trung công tác lập và quản lý quy hoạch; tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Triển khai thực hiện, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện thời kỳ 2021-2030 phù hợp với Quy hoạch tổng thể của tỉnh và theo quy định của Luật Quy hoạch có hiệu lực từ 01/01/2019, quy hoạch vùng phát triển cây dược liệu.

(5) Tiếp tục phát triển kết nối hạ tầng đồng bộ đến năm 2020 theo Nghị quyết của Huyện ủy, trọng tâm phát triển mạng lưới giao thông, kết cấu hạ tầng trọng điểm như: Đầu tư khớp nối hạ tầng giao thông nội thị, đường liên kết vùng Trà Leng - Phước Thành, Khu phố chợ Khâm Đức, Nâng cấp tượng đài chiến thắng Khâm Đức,...Thúc đẩy xây dựng Trạm Biến áp 110 KV Khâm Đức, đưa điện lưới quốc gia lên các thôn còn lại của xã Phước Lộc. Đến năm 2020, 100% các tuyến nội thị được thảm nhựa hoặc bê tông xi măng; hoàn thành xây dựng Công viên cây xanh Hồ Mùa Thu và một số công trình thiết yếu, đồng thời tăng cường quản lý và thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng.  

(6) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hưóng đến năm 2025. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương án bố trí đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các trường học. Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về giáo dục nghề nghiệp, sắp xếp hợp lý mạng lưới trường lớp, vận động tối đa học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục; xây dựng kế hoạch phân luồng đối với từng khóa học nhằm nâng dần tỷ lệ phân luồng sau trung học cơ sở vào học nghề.

(7) Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 05/NQ-CP, ngày 13/01/2014 của Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong lĩnh vực y tế; Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND, ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017 - 2021. Thúc đẩy đầu tư nâng cấp Trung tâm y tế huyện và Trạm y tế các xã. Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chú trọng thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, cho trẻ em và các trường hợp chính sách xã hội khác. Thực hiện công tác phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, nhất là ở các xã vùng cao.

(8) Đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền văn hóa - thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, chú trọng đến phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao ở cơ sở. Chuấn bị tốt các điều kiện tổ chức Lễ hội Văn hóa - thể thao huyện miền núi lần thứ XX, năm 2022 tại huyện. Đấy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục sưu tầm những hiện vật về lịch sử cách mạng, văn hóa gắn với bảo tồn phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng thôn văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa. Phát huy hiệu quả hoạt động các Trạm truyền thanh cơ sở, truyền hình trực tuyến tại các xã, thị trấn phục vụ tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện.

(9) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 54-KH/HU ngày 26/3/2018, Chương trình số 29-CTr/HU ngày 27/3/2018 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; triển khai sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh từ huyện đến cơ sở; thực hiện tốt công tác đào tạo, tuyển dụng, điều động, luân chuyến cán bộ. Tiếp tục rà soát thực hiện đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tiếp tục triển khai Chương trình số 14-CTr/HU, ngày 14/7/2016 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; nâng cao hiệu quả hoạt động Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ huyện, xã theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ; chú trọng công tác thanh niên, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ.

(10) Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn vói thế trận an ninh nhân dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tố quốc ngày càng vững chắc. Chủ động nắm chăc, đánh giá và dự báo đúng tình hình, kịp thời phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Kiên quyết không để bị động, bất ngờ, không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn; kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái pháp luật; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông.

Để đạt được các mục tiêu trên, năm 2019 huyện Phước Sơn cần tiếp tục tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã, thị trấn, huy động sự vào cuộc đóng góp của người dân thực hiện xây dựng nông thôn mới theo từng giai đoạn. Phát triển nông - lâm nghiệp toàn diện gắn với sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trên địa bàn huyện và quản lý tốt công tác XDCB. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, đặc biệt tập trung tuyên truyền cho công tác xây dựng nông thôn mới. Chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở các tuyến y tế từ huyện tới cơ sở, nâng cao chất lượng dạy và học đi đôi với rèn luyện kỹ năng, đạo đức cho học sinh trong các nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức phong phú thiết thực, hiệu quả động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội huyện năm 2019.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và sự cố gắng phấn đấu của các ngành, các địa phương và sự đồng lòng của toàn thể Nhân dân chắc chắn rằng huyện Phước Sơn sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm góp phần xây dựng quê hương Phước Sơn giảm nghèo nhanh, bền vững./.                                                                                                                    ( Tác giả: Hoàng Đình Ba)[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI
UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019
Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I, năm 2019
Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng khóa 1 năm 2019.
Phước Sơn Gặp mặt cán bộ công chức đầu xuân Kỷ Hợi
Các hoạt động thăm hỏi của các đồng chí lãnh đạo huyện và chăm lo tết cho nhân dân
UBND huyện họp triển khai nhiệm vụ sau tết nguyên đán
Lãnh đạo huyện làm việc với thị trấn Khâm Đức
Lãnh đạo huyện làm việc với 5 xã vùng cao
Phước sơn tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10