Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Ngành kiểm tra Đảng qua 70 năm xây dựng và phát triển
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 16/10/2018 .Lượt xem: 402 lượt.
Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đặc biệt coi trọng vấn đề giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng và xác định muốn lãnh đạo tốt thì phải kiểm tra, không kiểm tra coi như không lãnh đạo.

Cách đây hơn 70 năm, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta bước vào giai đoạn khó khăn nhất, nhưng Bác Hồ vẫn luôn coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là việc chăm lo giáo dục, rèn luyện đảng viên. Vì vậy, tháng 10 năm 1947, Người viết tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”,  Người cho rằng: "Đảng ta hy sinh tranh đấu, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân tranh lại thống nhất và độc lập. Công việc đó đã có kết quả vẻ vang. Nhưng nếu mỗi cán bộ, đảng viên làm việc đúng hơn, khéo hơn thì thành tích của Đảng còn to tát hơn nữa. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các cơ quan, các chi bộ, các đảng viên, mỗi người, mỗi ngày phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí mình. Hễ thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí mình sửa chữa. Phải như thế Đảng ta mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công". Lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra cách hiểu đầy đủ nhất các quan điểm về công tác kiểm tra của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ta phải thực hành đầy đủ những điều sau: “Phải nghiệm ngặt kiểm tra, các địa phương kiên quyết thực hành những nghị quyết của Đảng. Kiên quyết chống lại  nghị quyết một đường, thi hành một nẻo”.


Thực hiện lời dạy của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, xem đây là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Bởi vì lãnh đạo không chỉ là xây dựng Cương lĩnh chính trị, chiến lược  trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,… mà lãnh đạo còn là công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết nghị thành lập Ban kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Đây là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khoá 8 lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng.

Tuy nhiên, do đặc điểm của cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, nên ở Quảng Nam giai đoạn này chưa lập ra cơ quan kiểm tra chuyên trách. Công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật Đảng do cấp ủy các cấp và chi bộ tiến hành. Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, ngày 14/8/1969, Trung ương Cục Miền Nam ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW về thành lập Ban Kiểm tra các cấp. Thực hiện chủ trương của Trung ương Cục Miền Nam và được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Khu ủy Khu V, ngày 15/5/1970, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thành lập Ban kiểm tra Tỉnh ủy lâm thời. Sự kiện này ghi dấu mốc quan trọng trong công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, đã tạo nền tảng cho sự phát triển Ngành kiểm tra Đảng của tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Phước Sơn nói riêng.

Sau ngày Ban Kiểm tra Tỉnh ủy lâm thời được thành lập đến nay, Ngành kiểm tra Đảng huyện Phước Sơn không ngừng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu hoạt động lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII (01/1972) và thứ IX (6/1974), Ban Thường vụ phân công đồng chí Phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra. Nhưng đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X (10/1976) trở đi, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ủy ban kiểm tra, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Huyện ủy. Tại Đại hội lần thứ X, Ủy ban kiểm tra có 3 đồng chí, đến Đại hội lần thứ XX (Nhiệm kỳ 2015-2020) Ủy ban kiểm tra có 7 đồng chí; toàn huyện có 68 cán bộ, người hoạt động bán chuyên trách làm công tác kiểm tra. Qua mỗi thời kỳ cách mạng, Ngành kiểm tra Đảng huyện nhà đều có những đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra huyện nhà luôn kiên định lập trường, đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã giúp cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, cơ quan, đơn vị giao phó. Đặc biệt, trong nữa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện khóa XX, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, góp phần quan trọng vào kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Những đóng góp tích cực của Ủy ban kiểm tra và cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra trong thời gian qua, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phước Sơn vinh dự được Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen nhiệm kỳ 2011-2015; UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen trong năm 2011-2012; Đảng bộ huyện Phước Sơn tặng bức trướng với nội dung “Tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhiệm vụ, trung thực, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật” nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành kiểm tra Đảng.

***

Trong giai đoạn hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hướng tới thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Vai trò lãnh đạo của Đảng càng phải được khẳng định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần được nâng cao hơn bao giờ hết để ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát là phải quán triệt sâu sắc tư tưởng của Bác và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy, Uỷ ban kiểm tra các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Xem công tác kiểm tra, giám sát là công cụ hữu hiệu để thấy rõ những ưu, khuyết điểm ở mỗi tổ chức đảng và mỗi đảng viên, để từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời; đồng thời phát huy những ưu điểm, thế mạnh của các tổ chức đảng và đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phải nắm vững quy chế, quy trình, chức năng, nội dung, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Đây là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi tổ chức đảng, cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, lòng nhiệt tình, trung thực, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Các cấp uỷ, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và đích thân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Trong đó cần chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng yếu kém, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ còn thấp. Thường xuyên giám sát việc khắc phục những khuyết điểm, sai phạm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm; những đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tăng cường hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra cấp dưới phát huy đầy đủ vai trò của uỷ ban kiểm tra trong tham mưu, giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao hiệu quả phối hợp kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác của các cơ quan khối nội chính. Việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên, tổ chức đảng bảo đảm chặt chẽ, công minh, chính xác; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy trình, thẩm quyền, quy định của Đảng. Thường xuyên tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức UBKT các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức kiểm tra đáp ứng yêu cầu với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.

                                                                      Lê Đình Tài

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Sáp nhập Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy.
Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm - Tập huấn Chuyên đề “nhận diện âm mưu, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ”
Thẩm định khoa học công trình Lịch sử Đảng bộ xã Phước Chánh (1945 - 2015)
Bí thư huyện ủy Phạm Thế Quyền tiếp xúc cử tri xã Phước Kim
Thông qua các báo cáo trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm việc với huyện Phước Sơn
Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Phước Lộc
Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị lần thứ 16
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 16 - “Tổng kết các mặt công tác năm 2018, Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ năm 2019”
Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10