Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 02/04/2018 .Lượt xem: 425 lượt.
Việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) đang được các cấp ủy, chính quyền huyện ta quyết tâm, với những việc làm cụ thể, nghiêm túc và hiệu quả. Các kế hoạch và chương trình hành động đang gấp rút triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2018.

Ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 18 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19 về tiếp đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, Huyện ủy Phước Sơn đã ban hành Kế hoạch số 54-KH/HU, ngày 26/3/2018. Theo đó Huyện ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay, đó là: Thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; giải thể phòng y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của phòng y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện quản lý; xây dựng đề án sắp xếp đầu mối các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; thực hiện việc sắp xếp lại các tổ chức hội xã hội, giải thể các hội hoạt động không hiệu quả; tiến hành khảo sát, đánh giá về quy mô dân số, diện tích tự nhiên để xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã đúng theo tiêu chuẩn quy định, rà soát để sáp nhập các thôn, khối nhằm giảm đầu mối, giảm số người hoạt động không chuyên trách, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (khối phố), xây dựng mô hình hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư, khối phố; thành lập trung tâm hành chính công của huyện trong năm 2019; rà soát, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm. Đồng thời xác định một số nhiệm vụ khi có chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh trong thời gian tới, đó là: hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND&UBND huyện; thực hiện chủ trương kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu một số ban Đảng Huyện ủy với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN huyện; hợp nhất Trung tâm bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy; thực hiện giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp, số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện và giảm số lượng đại biểu HĐND huyện công tác ở các cơ quan chính quyền.

          Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19, Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 29-CTr/HU, ngày 27/3/2018. Huyện ủy đã đề ra mục tiêu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiên trong thời gian tới, đó là: sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Theo đó, lộ trình đến năm 2020 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với hiện nay, giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với năm 2015 và chấm dứt hợp lao động không đúng quy định; phấn đấu có 5% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015. Đến năm 2025 tiếp tục thực hiện giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập, 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2020; giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020. Đến năm 2030 tiếp tục giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước; giảm 10% biên chế sự nghiệp so với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở mục tiêu đề ra, Huyện ủy xác định một số nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện trên từng lĩnh vực có đơn vị sự nghiệp công lập đó là: (1) Về giáo dục và đào tạo thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường lớp với quy mô hợp lý, tinh gọn theo hướng thành lập trường có hai cấp học (tiểu học và trung học cơ sở), trước mắt sáp nhập trường tiểu học Phước Năng và trường THCS Phước Năng thành một trường có hai cấp học trong năm học 2018-2019, thành lập mô hình trường liên xã đối với bậc học mầm non; (2) về y tế thực hiện mô hình Trung tâm y tế huyện đa chức năng, bao gồm y tế dự phòng, dân số, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng,…; (3) đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, truyền thanh, truyền hình thực hiện sáp nhập Trung tâm VHTT huyện với Đài Truyền thanh truyền hình; (4) về lĩnh vực nông nghiệp chuyển một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện về phòng NN&PTNT huyện; (5) sáp nhập Đội kiểm tra Quy tắc đô thị vào Ban quản lý kiến thiết thị chính huyện.

          Để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận TQVN và các đoàn thể tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 18, 19 của Trung ương và các Chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy; giao UBND huyện, các ban Đảng Huyện ủy và các cơ quan, ban ngành liên quan cụ thể hóa nội dung trong Chương trình, Kế hoạch của Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao để triển khai thực hiện; định kỳ tham mưu BTV Huyện ủy sơ kết, tổng kết các Nghị quyết của Trung ương.

                                                                                                                                                   ĐT- Văn phòng Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Giao ban công tác an ninh tư tưởng quý 1 năm 2018
Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về cải cách hành chính.
Hoạt động của HĐND huyện Phước Sơn
Hội thảo khoa học kỷ yếu 50 năm chiến thắng Khâm Đức và 70 năm thành lập huyện Phước Sơn
Hội nghị giao ban TT HĐND huyện và TT HĐND các xã thị trấn
Họp kiểm tra tiến độ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa -Trường Sa
Khen thưởng 15 tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Khâm Đức.
Hội nghị thông qua nội dung tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện
Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10