Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 88 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 03/02/1930 – 03/02/2018
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 08/02/2018 .Lượt xem: 604 lượt.
Ngày 03/02/1930 , Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Với đường lối “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, từ cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và lãnh đạo Nhân dân ta đánh thắng hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Bối cảnh ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, ngày 05/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới; sau thời gian bôn ba nơi hải ngoại, Người đã phát hiện ra chân lý “Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và Nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các thuộc địa”. Năm 1917, Người đến Pari và năm 1919 gia nhập Đảng Xã hội Pháp; tháng 6/1919, thay mặt những người yêu nước Việt Nam, với tên gọi mới là Nguyễn Ái Quốc, Người gửi bản yêu sách 8 điểm tới Hội nghị Vécxây; tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc “Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin và từ đó, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (tháng 12/1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế III và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước chuyển quan trọng của con đường giải phóng dân tộc Việt Nam “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”; từ đây, Nguyễn Ái Quốc xúc tiến truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, vạch phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam và chuẩn bị điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đã nhận thức được sự cần thiết phải thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam, từ ngày 06/01 – 07/2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) để thành lập Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội nghị thông qua Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản và Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc gửi đến đồng bào, đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập Đảng. Tại Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng quyết nghị lấy ngày 03/02 làm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

Ý nghĩa sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

- Sự kiện hợp nhất ba tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với một đường lối chính trị đúng đắn, đã tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động, hướng cách mạng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp theo hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng Việt Nam, là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc;

- Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh;

- Ngay từ khi ra đời, Đảng đã xác định đúng đắn con đường cách mạng Việt Nam là “Giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, đã giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối cách mạng, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước Việt Nam. Chính đường lối này là cơ sở đảm bảo cho sự tập hợp sức mạnh của toàn dân tộc để tiến hành cuộc cách mạng vĩ đại; đây cũng chính là điều kiện quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua;

- Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang. Đồng thời cách mạng Việt Nam cũng góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh chung của Nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Chặng đường 88 năm xây dựng và trưởng thành

Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945): Sau khi được thành lập, với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành 3 cao trào cách mạng và làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh.

Thời kỳ bảo vệ thành quả Cách mạng Tháng Tám, tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược (1945 - 1975)

+ Năm 1945 - 1946, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn, thách thức nặng nề, chống thù trong, giặc ngoài, vừa kháng chiến vừa kiến quốc: xây dựng và củng cố vững chắc chính quyền nhân dân; chống “giặc đói”, “giặc dốt” và giặc ngoại xâm, bảo vệ chính quyền và thành quả Cách mạng tháng Tám bằng sức mạnh của chính mình.

+ Tháng 12/1946, trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc với quyết tâm thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, chúng ta đã lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp, làm nên chiến thắng dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, phóng hoàn toàn miền Bắc, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

+ Từ năm 1954 – 1975, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta tiến hành đồng thời Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Hất chân thực dân Pháp, đế quốc Mỹ biến thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự để chống phá cách mạng nước ta, buộc Nhân ta lại phải đương đầu với một đế quốc hùng mạnh bậc nhất thế giới. Nhưng với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Đảng ta đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã lãnh đạo Nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ 1975 đến nay

+ Giai đoạn 1975 – 1986, đất nước gặp muôn vàn khó khăn, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tuy nhiên, trước yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, việc duy trì lâu dài mô hình, cơ chế tập trung bao cấp đã bộc lộ những hạn chế, nhược điểm, có lúc, có nơi đã mắc sai lầm khuyết điểm, dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội trong những năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trước tình hình đó, Đảng ta đã tổng kết sáng kiến từ thực tiễn của Nhân dân để tìm tòi, hoạch định đường lối đổi mới như: Chỉ thị 100 - CT/TW, ngày 13/01/1981 của Ban Bí thư về khoán sản phẩm trong nông nghiệp; Quyết định 25/CP, ngày 21/01/1981 của Chính phủ về đổi mới quản lý kinh tế quốc doanh; Nghị quyết Trung ương 8 (khoá V) thừa nhận sản xuất hàng hoá và những quy luật của sản xuất hàng hoá…; đến Đại hội VI của Đảng, Đảng ta đưa ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Giai đoạn từ 1986 đến nay, trước sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới lâm vào thoái trào, Đại hội VII của Đảng ta khẳng định tiếp tục đổi mới đồng bộ và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, Đại hội thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta tiếp tục phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thu được những kết quả tích cực, đất nước vượt qua khủng hoảng tài chính, tiền tệ khu vực (1997 - 1998); thực hiện có kết quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt, vượt qua ngưỡng nước nghèo chậm phát triển. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững; vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao./.

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Họp triển khai nghị quyết số 19 của BCH trung ương khóa XII
Họp ban tổ chức lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của huyện Phước Sơn
Hội nghị cán bộ chủ chốt
Đoàn giám sát HĐDTQH làm việc với huyện Phước Sơn.
Tình hình KT-XH, QPAN quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13
Tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6.
Giao ban công tác an ninh tư tưởng quý 1 năm 2018
Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về cải cách hành chính.
Hoạt động của HĐND huyện Phước Sơn
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10