Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV (KHÓA XII) VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN PHƯỚC SƠN
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 09/01/2018 .Lượt xem: 507 lượt.
Sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện Phước Sơn đã tạo được một

Ngay sau khi có Nghị quyết và kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy mở Hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng và tổ chức cơ sở đảng tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện đến đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân, tạo sự thống nhất trong đảng bộ và sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bám sát nội dung hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết sát với tình hình thực tiến của địa phương, cơ sở. Đến nay, 100% Huyện ủy viên và 93,42% cán bộ chủ chốt huyện; 100% chi, đảng bộ cơ sở và 85,5% đảng viên toàn huyện đã xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân theo đúng nội dung hướng dẫn của cấp trên, nhất là đi sâu, làm rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề nổi cộm kéo dài, như: tranh chấp đất đai ở Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm; Công viên Hồ Mùa Thu; việc xâm canh, xâm cư ở xã Phước Hiệp; vấn đề ô nhiễm môi trường, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó là:

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề 2017) ở một số tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị còn chậm và xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể và các nhân ở một số đơn vị chưa sát với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cá nhân.

Trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vẫn còn một số chi, đảng bộ chưa mạnh dạn nhận diện và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân. Việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình vẫn còn chậm; còn một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa xây dựng kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Một số cấp ủy, chi bộ thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, một số cấp ủy cơ sở làm việc không theo quy chế, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ một số nơi chưa bám sát Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương; tinh thần tự phê bình và phê bình trong xây dựng Đảng còn hạn chế; việc kiểm tra, giám sát thực hiện Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm chưa được chặt chẽ; một số cán bộ, đảng viên tính tiên phong, gương mẫu chưa cao, còn xem nhẹ việc học tập chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân có lúc, có nơi chưa tốt.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm về xây dựng Đảng, trong những năm tới các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khó XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các nội dung sau:

Một là, quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là cần nhận diện rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập Chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; đồng thời xây dựng chương trình hành động, xác định rõ những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiến ở địa phương, đơn vị…

Hai là, trong sinh hoạt chi bộ phải thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chú trọng việc rà soát, kiểm điểm, chỉ rõ các biểu hiện suy thoái hoặc “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tập thể cơ quan, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên… để có giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, hiệu quả.

Ba là, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải phải đề cao vai trò nêu gương, chấp hành nghiêm túc Quy định 47-QĐ/TW của BCHTW Đảng về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị để xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đảng viên tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

                                                                      HOÀNG ĐÌNH BA - PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

[Trở về]
Các tin mới hơn:
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO Ở CƠ SỞ
TỪ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA ĐẾN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đối tượng là Dan quân và Thanh niên lên đường nhập ngũ.
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 88 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 03/02/1930 – 03/02/2018
Họp triển khai nghị quyết số 19 của BCH trung ương khóa XII
Họp ban tổ chức lễ kỷ niệm ngày lễ lớn của huyện Phước Sơn
Hội nghị cán bộ chủ chốt
Đoàn giám sát HĐDTQH làm việc với huyện Phước Sơn.
Tình hình KT-XH, QPAN quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO