Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN, TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 29/09/2017 .Lượt xem: 676 lượt.
9 tháng đầu năm 2017, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện, Phước Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện và không ngừng chăm lo cải thiện đời sống vật chất

Trong thành quả chung đó, có sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX vào cuộc sống.

Tuy nhiên, công tác dân vận vẫn còn những mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận theo Nghị quyết 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chưa xác định rõ mục tiêu: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chưa thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: Dân vận kém việc gì cũng kém, dân vận khéo việc gì cũng thành công. Tổ chức bộ máy ngành dân vận từ huyện đến cơ sở tuy được củng cố, kiện toàn nhưng vai trò tham mưu và năng lực tổ chức thực hiện “Dân vận khéo” còn hạn chế; Quy chế phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và khối dân vận xã, thị trấn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên. Vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW cũng như công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên còn hình thức; công tác dân vận trong một số cơ quan chính quyền chưa thực sự rõ nét. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các tổ chức chính trị - xã hội còn khiêm tốn, chưa trở thành ý thức tự giác, thường xuyên…

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ và hệ thống chính trị trong thời gian đến, yêu cầu các cấp, các ngành, Ban Dân vận Huyện ủy và khối dân vận cơ sở cần tập trung thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” theo các nội dung sau:

Một là: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp;Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Kết luận 03-KL/TW, ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 08/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chỉ thị 24/CT-UBND, ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh và các chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của cấp trên đối với công tác dân vận và sự phát triển bền vững của địa phương trong tình hình mới.

Hai là: Ban Dân vận thường xuyên tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” theo các yêu cầu sau: (1) Củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc và mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. (2) Tập hợp đoàn kết, vận động Nhân dân gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo thành phong trào cách mạng mạnh mẽ trong cán bộ và Nhân dân nhằm xây dựng quê hương giàu mạnh. (3) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong hệ thống chính trị; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành dân vận từ huyện đến cơ sở. (4)  Tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4-NQ/TW (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. (5) Thường xuyên nắm chắc tình hình tư tưởng, dân tộc, tôn giáo và đời sống của Nhân dân, kịp thời đề xuất, kiến nghị, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Nhân dân. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác dân vận và phong trào “Dân vận khéo” trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị…

Ba là: Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ và hệ thống chính trị theo phong trào “Dân vận khéo”, nhất là công tác dân vận trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; công tác dân vận trong thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng và xây dựng nông thôn mới; công tác dân vận trong thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh… Phương thức hoạt động phải thực sự dân chủ, công khai, minh bạch, “gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”.

Bốn là: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần nâng cao hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); tích cực tham gia xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự là “công bộc” của dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới hiện nay là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các lực lượng vũ trang phải bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; lấy dân làm gốc, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu chia rẽ dân tộc, tôn giáo, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới đất nước của Nhân dân ta./.

                                                                                                             Tường Vân

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phước Sơn hội nghị huyện ủy lần thứ 11 nhiệm kì 2015-2020.
Giao ban thường trực HĐND huyện với HĐND nhân dân các xã, thị trấn.
Tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
Đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại xã Phước Đức huyện Phước Sơn
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2015-20120
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phước Sơn Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12 (khóa XX)
Thị trấn Khâm Đức tổng kết các mặt công tác
Huyện ủy Phước Sơn mở Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.
NHÌN LẠI MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG IV (KHÓA XII) VỀ TĂNG CƯỜNG XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG GẮN VỚI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Ở ĐẢNG BỘ HUYỆN PHƯỚC SƠN
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10