Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH VỀ TƯ TƯỞNG, CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC VÀ ĐẠO ĐỨC
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 29/09/2017 .Lượt xem: 591 lượt.
Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã nhận diện, chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và cảnh báo nguy cơ của nó.

Qua đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải có biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi và kiên quyết khắc phục những yếu kém, nhất là trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là công bộc của dân, phục vụ Nhân dân.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật; phải kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và phải thực hiện với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trong đó vai trò người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc… là rất quan trọng. Xây dựng Đảng phải giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước và dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chủ động phòng ngừa và tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Với tinh thần đó, trong 9 tháng đầu năm 2017, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ở cơ sở đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy cấp trên; đồng thời tiến hành 21 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ở cơ sở đề ra. Qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ở cơ sở đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc, sai trái và kết luận, xử lý kỷ luật 05 đảng viên vi phạm chính sách dân số (khiển trách 04, cảnh cáo 01) và kiểm tra 02 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đề nghị Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xem xét khai trừ đảng 01 trường hợp và 01 trường hợp tuy có dư luận nhưng không có cơ sở kết luận vi phạm.

Để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, các chi, đảng bộ cơ sở cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng bằng các giải pháp chủ yếu sau:

Một là: Xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, qua đó tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.

Hai là: Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng cơ sở cần nắm vững quan điểm, nguyên tắc, thẩm quyền, phương hướng, phương châm, phương pháp, quy trình và thủ tục công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng (nhất là việc thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm) để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng, chủ động phòng ngừa những vi phạm và khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên ngay tại cơ sở, trong chi bộ.

Ba là: Nâng cao vai trò tham mưu của ủy ban kiểm tra đảng cơ sở nhằm giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra khuyết điểm, vi phạm; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để nảy sinh “điểm nóng”, những vấn đề phức tạp, bức xúc ở cơ sở.

Bốn là: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương Đảng và cấp ủy cấp trên (nhất là việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung kiểm tra, giám sát những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; những lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, sinh hoạt Đảng; việc thực hiện quy tắc ứng xử, giữ gìn đạo đức, lối sống… (chú trọng giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về sự lãnh đạo, quản lý, điều hành, đạo đức, lối sống, vai trò nêu gương…). Đề cao việc tự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; trong nhận xét, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức…

Năm là: Phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy cơ sở với ủy ban kiểm tra cấp trên, thanh tra nhà nước, thanh tra nhân dân và sự góp ý, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ở cơ sở; đưa việc thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trở thành chỉ tiêu thi đua, phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Sáu là: Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng cho cấp ủy viên và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đảng để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức./. Tường Vân

[Trở về]
Các tin mới hơn:
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN, TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT GIỮA ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN
Phước Sơn hội nghị huyện ủy lần thứ 11 nhiệm kì 2015-2020.
Giao ban thường trực HĐND huyện với HĐND nhân dân các xã, thị trấn.
Tình hình KT-XH, QP-AN 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
Đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam tiếp xúc cử tri tại xã Phước Đức huyện Phước Sơn
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2015-20120
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phước Sơn Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12 (khóa XX)
Thị trấn Khâm Đức tổng kết các mặt công tác
Huyện ủy Phước Sơn mở Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII) và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10