Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 14/07/2017 .Lượt xem: 2776 lượt.
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã tạo bước chuyển biến đáng kể.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và từng cơ quan, đơn vị, trường học… đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách làm hay, phù hợp, nhằm cụ thể hóa nội dung Chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình, qua đó đã tập trung giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Và hằng năm, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nét nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo Chỉ thị 03-CT/TW đã thể hiện rất rõ tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị được nâng cao; nhiều mô hình tiên tiến, việc làm hay từng bước lan tỏa trong xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Theo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), toàn huyện Phước Sơn đã có 15 tập thể và 112 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã được các cấp ủy Đảng biểu dương khen thưởng (trong đó có 01 tập thể và 01 cá nhân được Tỉnh ủy khen thưởng).

Để tiếp tục Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong thời gian tới, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt, học tập sâu sắc nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, làm cho mọi người thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó mỗi tập thể (cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị…) và cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên…) tự liên hệ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hôi XX Đảng bộ huyện và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên cơ sở nội dung yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên để “tự soi rọi”, “tự sửa chữa”, “tự phấn đấu” và coi đó là việc làm thường xuyên, tự giác hằng ngày của mỗi tập thể và mỗi cá nhân.

Hai là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, nhất là thực hiện tư tưởng Trung với nước, hiếu với Dân; thực hành đạo đức cách mạng: Cần, kiệm, kiêm, chính; chí công, vô tư và phong cách quần chúng, nêu gương, trọng dân, gần dân, sát dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin…

Ba là: Tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến, việc làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Bốn là: Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo Bác đúng với phương châm “Trên trước, dưới sau”; “Trong trước, ngoài sau”; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc “làm theo” bằng những hành động cụ thể, thiết thực; kết hợp giữa “xây” đi đôi với “chống”, lấy xây làm chính; đưa nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các nội dung sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc… Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên...

Năm là: Tuyên truyền rộng rãi trên Đài truyền thanh – truyền hình và Trang thông tin điện tử huyện (Website Phước Sơn) và Bản tin nội bộ huyện với những việc làm hay, sáng tạo và hiệu quả, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng việc thật, người thật trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Đồng thời thẳng thắn phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa tốt, chưa thấy hết vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáu là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ở từng địa phương, đơn vị và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực và phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

                                                                        Tác giả Nguyễn Tường Vân

                                                                Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Cuộc thi “Viết về gương tập thể, cá nhân điển hình làm theo lời Bác” và Hội thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI”
Các tin cũ hơn:
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng ngừa, chữa trị “căn bệnh tham lam” đối với người cán bộ, đảng viên
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
PHÒNG NGỪA VÀ CHỮA TRỊ “CĂN BỆNH KIÊU NGẠO, HIẾU DANH” CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH