Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Huyện ủy
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 02/03/2017 .Lượt xem: 3826 lượt.
Văn phòng Huyện ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

Chất lượng lượng hoạt động của Văn phòng cấp ủy ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.

Thực trạng…

Theo Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện uỷ, quận ủy, thị ủy, thành uỷ” trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy thì Văn phòng huyện ủy được bố trí biên chế từ 11-13 (không tính biên chế Thường trực Huyện ủy). Tuy nhiên, từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020), đội ngũ CBCC Văn phòng Huyện ủy có nhiều biến động; một số đồng chí do yêu cầu công tác cán bộ nên được điều động, luân chuyển công tác, một số đồng chí nghỉ hưu. Hiện nay, tổng số CBCC Văn phòng Huyện ủy 10 người (06 biến chế và 04 hợp đồng): trong đó lãnh đạo Văn phòng 02, chuyên viên 04 (03 biên chế, 01 hợp đồng), kế toán 01, văn thư 01 (HĐ 68), lưu trữ 01 (HĐ dài hạn), CNTT 01 (hợp đồng). Như vậy, xét về tổ chức bộ máy Văn phòng chưa đảm bảo theo Quy định 220-QĐ/TW của Trung ương; về năng lực một số đồng chí chưa đáp ứng yêu cầu công việc, do mới được hợp đồng vào làm việc nên thiếu kinh nghiệm, mặt khác do kiến thức chuyên môn được đào tạo không phù hợp với công việc được giao, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng nghiên cứu tham mưu, đề xuất của Văn phòng Huyện ủy.

Với tính chất công việc là vừa nghiên cứu tham mưu, đề xuất, vừa phục vụ; trong thời gian qua, đặc biệt là trong năm 2016, đội ngũ CBCC Văn phòng Huyện ủy Phước Sơn đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Huyện ủy đã đề ra. Nổi bậc là Văn phòng đã tham mưu cấp ủy huyện điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020; tham mưu cho Huyện ủy xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung công việc phát sinh vào chương trình làm việc hằng tuần, tháng, quí của cấp ủy theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng Huyện ủy tham mưu tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận TW, Tỉnh ủy, Huyện ủy đúng theo quy định. Phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực (ban hành 05 chương trình, 05 thông tri, 04 hướng dẫn, 05 chỉ thị, 12 kế hoạch, 43 báo cáo và nhiều văn bản khác); các văn bản do Văn phòng Huyện uỷ tham mưu đảm bảo chất lượng, chuyển tải kịp thời những định hướng, chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy đến cấp ủy cơ sở để triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của toàn Đảng bộ và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể. Thường xuyên phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy để tranh thủ sự hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt là phối hợp với Phòng CNTT Văn phòng Tỉnh ủy triển khai ứng dụng có hiệu quả Hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lutos Notes 8.5, giúp cho việc lãnh đạo, điều hành, trao đổi thông tin hai chiều giữa Tỉnh ủy và Huyện ủy được kịp thời. Hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm Văn phòng Huyện ủy, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, bố trí CBCC trong thời gian tới theo đúng tinh thần chỉ đạo của TW, Tỉnh ủy. Với kết quả đạt được nêu trên, Văn phòng Huyện ủy Phước Sơn được xếp loại thi đua đứng thứ 3/9 huyện miền núi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Đôi lúc còn thiếu chủ động trong việc tham mưu, đề xuất về chương trình, kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy; chưa thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm định, kiểm tra, phản biện đối với các đề án, báo cáo, văn bản trình Ban Thường vụ Huyện ủy, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội; một số văn bản tham mưu chất lượng chưa cao; chưa làm tốt chức năng là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, việc nắm bắt tình hình ở cơ sở còn hạn chế. Công tác quản trị, phục vụ đôi lúc còn bị động…


Một số biện pháp

Từ những hạn chế trên, để nâng cao chất lượng công tác trong thời gian tới, Văn phòng Huyện ủy tập trung làm tốt một số biện pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCC Văn phòng về vai trò, vị trí của Văn phòng Huyện ủy trong tình hình hiện nay. Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đề xuất Tỉnh ủy tổ chức tuyển dụng công chức Văn phòng đảm bảo đủ số lượng, chất lượng theo đề án vị trí việc làm; đồng thời kiện toàn, sắp xếp, phân công nhiệm vụ CBCC Văn phòng phù hợp với năng lực chuyên môn, sở trường của từng công chức; xây dựng, cải tiến lề lối làm việc theo hướng tăng cường trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất. Cải tiến sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt đảng của Văn phòng; thực hiện nghiêm chế độ làm việc theo quy chế hoạt động của Văn phòng Huyện ủy.

Thứ hai, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy. Quan triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình theo chức trách được giao và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết; cụ thể hóa tiêu chuẩn cán bộ, công chức Văn phòng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm, làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại công chức hàng năm. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt của cán bộ, công chức về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, tin học, nghiệp vụ công tác văn phòng, năng lực thực tiễn công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Thứ ba, tăng cường sự phối hợp giữa Văn phòng Huyện ủy với các ban tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, các phòng, ban của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND-UBND huyện nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, cung cấp và xử lý thông tin, phục vụ kịp thời, có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Tiếp tục nâng cao chất lượng sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy; chất lượng tham mưu xây dựng, thẩm định các văn bản, phiếu trình ký; tham mưu triển khai thực hiện chương trình công tác, giải quyết các vấn đề nảy sinh ở các cuộc họp, Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Thứ tư, tích cực tham mưu nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Huyện ủy, sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của Văn phòng Tỉnh ủy đối với hoạt động của Văn phòng Huyện ủy. Thường trực Huyện ủy định kỳ nghe lãnh đạo Văn phòng báo cáo và chỉ đạo, định hướng những trọng tâm công tác lớn của Tỉnh ủy, Huyện ủy, tạo điều kiện để Văn phòng nắm bắt được sớm các chủ trương, đường lối, từ đó chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ những điều kiện cần thiết của Văn phòng Tỉnh ủy đối với hoạt động của Văn phòng Huyện ủy.

Thứ năm, tham mưu trang bị cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức trong cơ quan bảo đảm tiết kiệm, có hiệu quả, đặc biệt tiếp tục trang bị các phương tiện tin học để thực hiện nhiệm vụ tin học hóa công tác văn phòng. Phối hợp với Phòng CNTT Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hệ thông tin điều hành tác nghiệp Lutos Notes phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, đồng thời khai thác tối đa những tiện ích của mạng thông tin diện rộng của Đảng. Tham mưu, đề xuất Văn phòng Tỉnh ủy đầu tư trang bị phòng họp trực tuyến tại Văn phòng Huyện ủy theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng; thực hiện tốt chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp và hỗ trợ phù hợp cho CBCC trong thực hiện nhiệm vụ.

                                                                               Lê Đình Tài

                                                                        Văn phòng Huyện ủy                                                

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Trao Huy hiệu 60, 50, 45, 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2017
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2016, triển khai phong trào năm 2017
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN MỞ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 (KHÓA XX)
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO QUÝ I NĂM 2017
Hoạt động giao ban của HĐND huyện Phước Sơn tháng 04 năm 2017
Giao lưu điển hình tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên VTV 1
UBND huyện Phước Sơn: Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành các mặt 5 tháng đầu năm 2017
Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Phước Thành
Trao huy hiệu 45 tuổi Đảng cho 1 đảng viên
Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO