Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 23/01/2017 .Lượt xem: 885 lượt.
Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

Với tình thần khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống. Trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương; Huyện ủy Phước Sơn đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật nhất đó là Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trọng tâm là chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2016-2020, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Công tác cán bộ được triển khai đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định; việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, rõ vị trí công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong năm, đã điều động, luân chuyển 11 trường hợp; bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 06 trường hợp; hiệp y để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 10 trường hợp; cử 06 đồng chí đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị, 03 đ/c học Trung cấp LLCT; thành lập mới chi bộ thôn 8B xã Phước Lộc, nâng số thôn có chi bộ lên 66/66 thôn; kết nạp mới 124 đảng viên, đạt 155% chỉ tiêu nghị quyết năm 2016. Kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng có 29 TCCS Đảng đạt TSVM, chiếm tỷ lệ 53,7%; 21 TCCS Đảng HTTNV, chiếm tỷ lệ 38,8%; 04 TCCS Đảng HTNV chiếm tỷ lệ 7,5%.


Công tác chính trị, tư tưởng được cấp ủy quan tâm tổ chức triển khai thực hiện tốt, góp phần tạo hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Việc nắm bắt, định hướng tư tưởng chính trị, tạo đồng thuận xã hội luôn được quan tâm chỉ đạo, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền phổ biến đầy đủ các chủ trương, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; mở 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, 02 lớp đối tượng Đảng, 55 lớp tuyên truyền nghị quyết các cấp với 5236 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, 07 lớp học tập chuyên đề “Tôn giáo” và “Tư tưởng Hồ Chí Minh”, 02 lớp phối hợp bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác nghiệp vụ đoàn thể, 5 lớp bồi dưỡng chính trị hè với 800 lượt giáo viên tham dự gia.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ theo đúng Điều lệ Đảng, đã đạt được kết quả tích cực trên các mặt. Trong năm cấp ủy đã kiểm tra đối với 07 tổ chức đảng và 12 đảng viên, giám sát 02 tổ chức đảng và 04 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng; Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tổ chức kiểm tra 01 tổ chức đảng và 03 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, 04 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 03 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng 04 tổ chức đảng. Công tác tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện thường xuyên góp phần ổn định tình hình chính trị, tư tưởng trong nhân dân; đã lãnh đạo triển khai thực hiện tích cực các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác dân vận như: Kết luận về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận của các cơ quan chính quyền, lực lượng vũ trang nhằm phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả trên có thể khẳng định rằng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2016 được chú trọng và tiến hành một cách toàn diện, đồng bộ trên các mặt. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ huyện có bước đổi mới, nhất là trong công tác cán bộ và phong cách lề lối làm việc của cấp ủy theo hướng công khai, dân chủ và sát cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát đã được tăng cường; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục được thực hiện công khai, dân chủ, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân và phát huy vai trò của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Công tác phát triển đảng viên mới một số nơi vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nhất là trong lực lượng dân quân cơ động, quân nhân dự bị, thôn đội trưởng…; công tác phối hợp, tham mưu củng cố, kiện toàn một số chức danh chủ chót ở một số địa phương còn chậm; một số cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn bị động, lúng túng, chậm so với kế hoạch.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016; Huyện ủy đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng năm 2017, cụ thể như sau:

Một là, tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ chị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; theo dõi, nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, cách thức tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng.

Hai là, tập trung củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Triển khai thực hiện tốt các Chương trình, Kế hoạch của  Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2016-2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các TCCS Đảng thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư. Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. Chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy và triển khai thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh ủy.

Ba là, lãnh đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Huyện ủy và các cấp ủy theo đúng Điều lệ Đảng. Duy trì thường xuyên quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các ban Đảng Huyện ủy và các cơ quan nội chính trong việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Tập trung xem xét kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp uỷ thi hành kỷ luật chính xác, kịp thời. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên.

Bốn là, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác dân vận; đẩy mạnh công tác dân vận ở cơ quan khối chính quyền, lực lượng vũ trang. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 27- CTr/HU ngày 25/9/2013 của Huyện ủy về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt trong cộng đồng dân cư hoạt động có hiệu quả; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện.

Với quyết tâm cao độ của Đảng bộ huyện, tin tưởng rằng, trong thời gian đến, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phước Sơn trong năm 2017.

                                                                                                           Lê Đình Tài

                                                                                                   Văn phòng Huyện ủy

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Huyện ủy
Trao Huy hiệu 60, 50, 45, 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2017
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2016, triển khai phong trào năm 2017
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN MỞ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 (KHÓA XX)
BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN – TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO QUÝ I NĂM 2017
Hoạt động giao ban của HĐND huyện Phước Sơn tháng 04 năm 2017
Giao lưu điển hình tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên VTV 1
UBND huyện Phước Sơn: Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành các mặt 5 tháng đầu năm 2017
Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Phước Thành
Trao huy hiệu 45 tuổi Đảng cho 1 đảng viên
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10