Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 18/10/2016 .Lượt xem: 1252 lượt.
Dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng ta, có ý nghĩa chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng.

Công tác dân vận về thực chất là xây dựng, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữa nhân dân với Đảng và đã trở thành một truyền thống cực kỳ quý báu, tốt đẹp của Đảng ta. Công tác dân vận là hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động thuyết phục mọi người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, đòi hỏi công tác vận động nhân dân phải có sự phát triển mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.


Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng đã quan tâm lãnh đạo công tác vận động quần chúng, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ công tác dân vận các cấp. Huyện ủy phân công đồng chí ủy viên ban thường vụ làm trưởng ban dân vận; các xã, thị trấn phân công đồng chí phó bí thư làm trưởng khối dân vận; các thôn, khối phân công đồng chí bí thư chi bộ hoặc trưởng thôn làm tổ trưởng tổ dân vận.

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận. Thường xuyên thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện cải cách hành chính, tiếp công dân, tổ chức đối thoại với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết các chế độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã phát huy được vai trò tham mưu và nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trong huyện được nâng lên; từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và vai trò làm chủ của nhân dân thông qua Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội. Xây dựng và phát triển tổ chức, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên; tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phối hợp thực hiện Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nhìn chung, việc quán triệt, triển khai thực hiện công tác dân vận trong Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể về công tác dân vận được nâng lên, tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.


Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Một số cấp ủy, chính quyền chậm quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; một số cơ quan thuộc khối chính quyền chưa thật sự quan tâm đến công tác dân vận, còn xem đó là nhiệm vụ của cơ quan dân vận, mặt trận, đoàn thể. Công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với mặt trận đôi lúc chưa thường xuyên và chặt chẽ dẫn đến hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phối hợp với nhà nước thực hiện một số công trình, dự án chưa tốt, nên nhiều công trình, dự án nhân dân còn bức xúc. Hiệu quả vận động quần chúng khối dân vận một số nơi chưa tốt, chưa bám sát cơ sở, hoạt động còn mang tính hành chính hóa. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa làm tốt công tác dân vận, chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác dân vận. Việc lấy ý kiến nhân dân tham gia vào việc xây dựng, triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các công trình phục vụ dân sinh chưa toàn diện.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, nhưng cơ bản nhất là do tác động mặt trái của cơ chế thị trường, nhiều vấn đề mới nảy sinh đã ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sự phân hóa giàu nghèo, cùng với tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân xảy ra ở một số nơi, ở một bộ phận cán bộ, công chức đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Đây chính là những khó khăn, trở ngại không nhỏ trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và để nhân dân đồng tình ủng hộ.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, các văn bản chỉ đạo về công tác dân vận gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Thông tri số 09-TT/TU ngày 27-6-2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thực hiện kết luận số 03-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Thông tri số 03-TT/TU ngày 15-01-2016 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tình hình mới. Các cơ quan nhà nước cần tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; tập trung giải quyêt dứt điểm các vụ việc phức tạp còn tồn đọng, kéo dài; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc; nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ phụ trách và cán bộ tham mưu công tác dân vận; thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; hướng các hoạt động về cơ sở; tăng cường phối họp tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân; tham gia cùng chính quyền giải quyết thỏa đáng các nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực hoạt động xã hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp. Phát huy vai trò giám sát và phản biên xã hội của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể; xây dựng khối dân vận cấp xã, tổ dân vận thôn, khối vững mạnh. Phân công cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận đảm bảo theo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện; không bố trí cán bộ không có uy tín về làm công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể.

Có thể nói, một trong những nhiệm vụ cơ bản của công tác dân vận hiện nay là hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, phát huy vai trò công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

                                                                                         

                                                                                                           Lê Đình Tài

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.
Huyện ủy Phước Sơn quán triệt các văn bản về phòng chống tham nhũng
38 CUỘC KIỂM TRA, GIÁM SÁT; THI THÀNH KỶ LUẬT 13 ĐẢNG VIÊN VÀ ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT ĐẢNG 02 TRƯỜNG HỢP
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN – TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Huyện ủy
Trao Huy hiệu 60, 50, 45, 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2017
Tổng kết phong trào thi đua yêu nước 2016, triển khai phong trào năm 2017
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN MỞ HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 (KHÓA XX)
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10