Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Tập trung các nguồn lực thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 17/08/2016 .Lượt xem: 3437 lượt.
Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách giảm nghèo là một nội dung trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội.

Kết quả giảm nghèo giai đoạn 2011-2015

Thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Phước Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều nhiều văn bản, đề ra những giải pháp để thực hiện chính sách giảm nghèo và đã được các cấp, các ngành, Mặt trận TQVN và các đoàn thể quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Một số địa phương đã có những cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần hỗ trợ giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững.

Năm 2012, Huyện ủy đã ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/HU thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của BCHTW Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020” và đẩy mạnh công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện; UBND huyện cũng đã xây dựng các đề án, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội để giảm nghèo nhanh và bền vững. Chỉ đạo các ngành và các địa phương tập trung lãnh đạo thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chương trình, chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương và của Tỉnh; kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ làm công tác giảm nghèo và từng bước đi vào hoạt động có hiệu quả như thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phụ trách theo địa bàn về công tác giảm nghèo; thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện về công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.


Đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2011-2015, ngân sách Trung ương bố trí trực tiếp để thực hiện các chính sách đặc thù theo Nghị quyết 30a là 204.258 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 156.884 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 47.374 triệu đồng; bố trí để thực hiện đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn (CT 135) là 40.282 triệu đồng và nhiều chương trình, dự án hỗ trợ khác. Ngoài ngân sách Trung ương, HĐND, UBND tỉnh cũng đã bàn hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo như: Chính sách khuyến khích thoát nghèo; hỗ trợ học bỗng cho học sinh người dân tộc thiểu số; hỗ trợ cán bộ theo dõi Chương trình giảm nghèo cấp xã; hỗ trợ cấp bù 5% chi phí khám chữa bệnh cho người DTTS đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người cận nghèo; hỗ trợ kinh phí giao khoáng QLBV rừng… Bên cạnh đó, HĐND, UBND huyện hàng năm dành một khoảng kinh phí ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối ứng ngân sách huyện để hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo và một số chương trình, dự án khác. Các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo của quốc gia và của tỉnh, huyện đã được chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, đạt nhiều kết quả, giải quyết được các khó khăn bức xúc của hộ nghèo, cận nghèo. Qua việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, tác động trực tiếp từ các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nên tỷ lệ giảm hộ nghèo đã đạt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra (giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 5%/năm). Tình hình đời sống của người nghèo, cận nghèo đã được cải thiện rõ rệt, nhất là về y tế, giáo dục và nhà ở… (100% người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; 100% học sinh, sinh viên nghèo được hỗ trợ chi phí học tập). Nhiều công trình cơ sở hạ tầng tại các xã nghèo, thôn đặc biệt khó khăn đã được đầu tư xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới, nhất là giao thông, trường học, trạm y tế và công trình thủy lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông, phát triển sản xuất, giảm dần khoảng cách giữa các vùng trong huyện.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo đã được giảm nhưng vẫn còn cao (52,23% theo tiêu chí mới). Tỷ lệ hộ nghèo các xã vùng cao giảm chưa nhiều; kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở một số cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, ban ngành, đoàn thể, nhất là cấp xã chưa thật quyết liệt. Một số chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong các chương trình, dự án còn dàn trải, chồng chéo, trùng lắp, mang tính bình quân nên hiệu quả không cao. Công tác điều tra, xác định hộ nghèo, cận nghèo chưa sát thực tế; một số hộ nghèo còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại, không muốn thoát nghèo.

Tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Để thực hiện công tác giảm nghèo hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN và các đoàn thể cần quán triệt sâu sắc quan điểm giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX đề ra, coi công tác giảm nghèo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của người dân, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu để đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân. Phấn đầu giảm tỷ lệ hộ nghèo 7%/năm theo chỉ tiêu Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy. Để đạt mục tiêu trên, trước mắt huyện cần sớm chỉ đạo xây dựng Chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020 theo đúng định hướng của Trung ương về tiếp cận đa chiều và nội dung Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, chú trọng các nội dung hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề... theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung theo Nghị quyết 80/NQ-CP và các chính sách giảm nghèo của tỉnh.

Thực hiện đa dạng hóa các nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững, chủ động và tích cực tranh thủ nguồn kinh phí của Trung ương và tỉnh phân bổ cho địa phương. Đồng thời hằng năm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện cần đặc biệt ưu tiên bố trí ngân sách huyện để đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện và các xã, thị trấn, tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa việc huy động “Quỹ vì người nghèo”; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tích cực huy động sự đóng góp, tài trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài huyện nhằm tăng nguồn lực cho thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các cấp, các ngành, các đoàn thể tiếp tục phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tuyên truyền vận động cộng đồng giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, thi đua sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định để thoát nghèo bền vững...

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, nhận rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, như việc phân công cán bộ, công chức hướng dẫn các xã, thôn triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo; hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để tổ chức sản xuất, kinh doanh, học nghề và tạo việc làm ổn định; tuyên truyền vận động hộ nghèo, cận nghèo hiểu thấu đáo các chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước, từng bước đẩy lùi tâm lý trông chờ, ỷ lại từ chính sách, tự lực vươn lên thoát nghèo. Đồng thời vận dụng các cơ chế, chính sách của cấp trên để hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo mạnh dạn xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, như: mô hình làm kinh tế vườn rừng, kinh tế gia trại, trồng cây ăn quả, chăn nuôi để giảm nghèo bền vững.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác giảm nghèo từ huyện đến cơ sở nhằm nâng cao năng lực tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có kết quả Chương trình giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 – 2020. Trước hết cần kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc giảm nghèo của huyện và các xã, thị trấn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ làm công tác giảm nghèo. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.                         

                                                                                                                                     Đình Tài

[Trở về]
Các tin mới hơn:
50 năm chiến thắng Khâm Đức – Ngok Tavak và sự đổi thay trên quê hương Phước Sơn anh hùng
Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, xây dựng Phước Sơn phát triển nhanh theo hướng bền vững
LỄ HỘI MỪNG LÚA MỚI
THÔNG TIN CHÍNH CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NƯỚC CHÈ, HUYỆN PHƯỚC SƠN, TỈNH QUẢNG NAM
HỘI THẢO KHOA HỌC THẨM ĐỊNH NỘI DUNG HỒI KÝ ĐỒNG CHÍ HỒ VĂN ĐIỀU – NGUYÊN BÍ THƯ HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
Các tin cũ hơn:
Chiến thắng Khâm Đức 12.5
Thư chúc Tết Xuân Nhâm Thìn năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn
Thư mời viết bài
Đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Diễn văn truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
Hội thi thể thao miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ VII năm 2012
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM huyện Phước Sơn nhiệm kì 2012-2017
Kỷ niệm 83 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Thư cảm ơn của UBND huyện Phước Sơn
    
1   2   3  
    

QUẢNG CÁO