Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Những nét nỗi bật trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 2016
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 03/08/2016 .Lượt xem: 771 lượt.
Đảng bộ huyện Phước Sơn xác định năm 2016 là năm đầu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI gắn với việc triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX.

Cùng với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, sáu tháng đầu năm 2016, công tác xây dựng Đảng đã đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là toàn Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là vấn đề quan trọng, mấu chót để làm trong sạch nội bộ Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Sáu tháng qua, toàn Đảng bộ huyện đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác xây dựng Đảng, kết quả đạt được cụ thể trên các mặt:

Công tác chính trị, tư tưởng được cấp ủy quan tâm tổ chức triển khai thực hiện tốt, góp phần tạo hiệu quả trong các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là một số vụ việc nổi cộm, nhạy cảm, trên cơ sở đó định hướng tư tưởng, góp phần đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng tư tưởng chính trị, tạo đồng thuận xã hội, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cùng với công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ luôn được chú trọng. Huyện ủy đã chỉ đạo tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền các cấp. Việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, dân chủ, khách quan. Công tác quy hoạch cán bộ và giới thiệu quy hoạch các chức danh chủ chót của huyện thực hiện chặt chẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ, trên cơ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận có năng lực, trình độ để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm cả về số lượng và chất lượng, sáu tháng đầu năm đã kết nạp được 83 đảng viên mới, đạt 100% Nghị quyết đề ra trong năm 2016; thành lập mới chi bộ thôn 8B xã Phước Lộc nên đến nay đã xóa được tình trạng thôn “trắng” đảng viên và chi bộ trên địa bàn huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ theo đúng Điều lệ Đảng, đã đạt được kết quả tích cực trên các mặt. Ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Các cấp ủy đã xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2016. Ban hành quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra; quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các ban Đảng, các cơ quan liên quan. Tập trung triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; việc kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm được tổ chức thực hiện chặt chẽ. Thẩm định đạo đức, lối sống đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đúng theo quy định. Công tác tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động từng bước đi vào nề nếp. Công tác dân vận của Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang tiếp tục được tăng cường, phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Dân vận đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của TW, Tỉnh ủy về công tác dân vận.

Kết quả trên có thể khẳng định rằng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm được chú trọng và tiến hành một cách toàn diện, đồng bộ trên các mặt. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ huyện có bước đổi mới, nhất là trong công tác cán bộ và phong cách lề lối làm việc của cấp ủy theo hướng khoa học, công khai, dân chủ và sát cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát đã được tăng cường; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục được thực hiện công khai, dân chủ, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân và phát huy vai trò của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Công tác phát triển đảng viên mới một số nơi vẫn chưa được quan tâm đúng mức, nhất là trong lực lượng dân quân cơ động, quân nhân dự bị, thôn đội trưởng…; công tác phối hợp, tham mưu củng cố, kiện toàn một số chức danh chủ chót ở một số địa phương còn chậm; một số cấp ủy, Ủy ban kiểm tra cấp cơ sở triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn bị động, lúng túng, chậm so với kế hoạch.

Để công tác xây dựng Đảng trong thời gian đến khắc phục được những tồn tại, hạn chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng tổ chức thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, luân chuyển, đánh giá cán bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới …Nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cảu tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên” gắn với xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó chú trọng hơn nữa công tác theo dõi, quản lý tình hình chính trị, tư tưởng, tâm trạng đối với cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện, xác minh và làm rõ các vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; duy trì thường xuyên quy chế phối hợp với Thanh tra nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời xử lý các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giải quyết hiệu quả các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, phát hiện và tố giác những vụ việc tiêu cực, hành vi tham những, lãng phí, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong công tác tuyên truyền, vận động; chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của khối dân vận xã, thị trấn, các thôn, khối tạo sự chuyển biến mới về phong trào quần chúng ở cơ sở; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không ngừng phát huy dân chủ bảo đảm quyền và lợi ích hợp phát của người dân; lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quán triệt thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” để phát huy dân chủ ngày càng hiệu quả.

          Với quyết tâm cao độ của Đảng bộ huyện, tin tưởng rằng, trong thời gian đến, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành công, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phước Sơn trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

                                                                                                                                   Đình Tài

                                                                                                                         Văn phòng Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nhìn lại 5 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.
Hơn 100 người tham dự tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.
Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận.
Huyện ủy Phước Sơn quán triệt các văn bản về phòng chống tham nhũng
38 CUỘC KIỂM TRA, GIÁM SÁT; THI THÀNH KỶ LUẬT 13 ĐẢNG VIÊN VÀ ĐÌNH CHỈ SINH HOẠT ĐẢNG 02 TRƯỜNG HỢP
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016
HUYỆN ỦY PHƯỚC SƠN – TRIỂN KHAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2016, đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Huyện ủy
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10