Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ HUYỆN PHƯỚC SƠN
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 10/11/2015 .Lượt xem: 9477 lượt.

Trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 320-CV/HU, ngày 04/6/2010 của Huyện ủy Phước Sơn về triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở"; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội (Khóa 11) về "Thực hiện dân chủ ở xã, phường thị trấn". Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể đã tăng cường phối hợp thực hiện tốt Qui chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò giám sát, mở rộng hình thức tuyên truyền, tổ chức gặp gỡ, nắm bắt tâm trạng đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân; củng cố ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng của xã, thôn. Khối Dân vận đã cố gắng thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở xã theo chỉ đạo của BCĐ huyện.


           (Đ/c Nguyễn Thị Hồng, UVTV, Trưởng Ban Dân vận trao tặng giấy khen
của UBND huyện cho các cá nhân tại Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp)

- Thực hiện tốt Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH, ngày 20/4/2007 của UBTV Quốc hội:

- Việc tổ chức công khai cho nhân dân biết 11 nội dung phải công khai theo qui định tại Điều 5 của Pháp lệnh: với những hình thức lấy ý kiến của nhân dân tham gia bàn bạc, đóng góp sửa chữa, bổ sung và biểu quyết vào dự thảo hương ước, quy ước của thôn; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng  thôn; bầu, bãi nhiệm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã được cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn  thực hiện từng bước đi vào nề nếp, phát huy dân chủ. Bảo đảm thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, theo quy định tại Điều 10 của Pháp lệnh: việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng, công trình xây dựng nông thôn mới đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền xã thực hiện mở rộng dân chủ để nhân dân tham gia bàn bạc thảo luận và quyết định. Thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, đối với các công trình xây dựng do dân đóng góp và các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật.

- Những nội dung nhân dân bàn, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định, theo quy định tại Điều 13 của Pháp lệnh, như: lấy ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp hương ước, quy ước của thôn; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm…theo hướng dẫn tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, theo quy định tại Điều 19 của Pháp lệnh, như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã; phương án chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; đề án định canh, định cư, vùng kinh tế mới và phương án phát triển ngành nghề của địa phương; dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh; việc quản lý, sử dụng quỹ đất của địa phương; dự thảo kế hoạch triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn; chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, tái định cư; phương án quy hoạch khu dân cư…qua các cuộc tiếp xúc cử tri, họp Ban nhân dân và các cuộc họp của các chi - tổ hội, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể đã tổ chức triển khai, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

- Việc gắn thực hiện QCDC với cải cách thủ tục hành chính, thực hiện “cơ chế một cửa”, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ công chức ở xã: UBND các xã, thị trấn đã quan tâm củng cố, kiện toàn, sắp xếp cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện kiểm soát việc ban hành thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; tăng cường thực hiện các quy định theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; công khai thủ tục hành chính và công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp theo thẩm quyền trên địa bàn quản lý trong các lĩnh vực; công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định, tạo môi trường thuận lợi cho cá nhân và tổ chức trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng và thuận tiện.

- Kết quả thực hiện Nghị định số 71/1998/NĐ-CP, ngày 08/9/1998 (nay là Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 9/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập). Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp:  Các Chi bộ, Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 71/1998/NĐ-CP, ngày 09/8/1998 của Chính phủ về "thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan". Qua hội nghị hằng năm, CBCCVC đã xây dựng được Qui chế làm việc; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; trách nhiệm trong việc công khai, niêm iết nội qui cơ quan, qui chế làm việc; trách nhiệm trong việc kiểm tra cấp dưới, tham mưu cho cấp trên của người đứng đầu cơ quan cụ thể, minh bạch.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện cũng còn những mặt hạn chế, như: Nhận thức về thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn 12 xã, thị trấn chưa đồng bộ; chưa gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Công tác kiểm tra, giám sát chưa được quan tâm; hoạt động của các thành viên BCĐ xã chưa đều. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở một số xã, thôn năng lực còn nhiều hạn chế dẫn đến hoạt động hình thức, kém hiệu quả. Việc tập trung lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền bằng các loại văn bản còn yếu; Ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp: Chi bộ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC trong cơ quan, đơn vị mình; chưa lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về "Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập" theo chỉ đạo của cấp trên. Trong đội ngũ CBCCVC, vẫn tồn tại một số ít đ/c năng lực còn hạn chế, chưa thật sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung. Hiệu quả công việc trên một số lĩnh vực chậm được thực hiện. Chưa xây dựng, củng cố Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan.

Việc thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với địa bàn vùng núi cao như Phước Sơn cần có các giải pháp đồng bộ thực hiện Quy chế dân chỉ ở cơ sở, như: Duy trì sự phối hợp đồng bộ giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong thực hiện QCDC; Chỉ đạo để UBND huyện triển khai thực hiện nghiêm Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng ban hành theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban TTND; Quan tâm tạo điều kiện để Ban TT UBMTTQ huyện phối hợp với các ngành liên quan mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; Sớm củng cố, kiện toàn lại cơ quan 1 cửa để đi vào hoạt động. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Pháp lệnh 34 và các quy định có liên quan về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; Kiện toàn BCĐ sau Đại hội Đảng bộ đủ số lượng, đúng thành phần và đảm bảo chất lượng để tổ chức hoạt động đúng theo qui chế. Triển khai, quán triệt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về "thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập". Thực hiện việc niêm iết công khai thường xuyên những nội dung quy định tại khoản 3 và khoản 10 Điều 5 của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH tại trụ sở xã; Chỉ đạo UBND xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt Pháp lệnh 34 trong nội bộ và nhân dân một cách thường xuyên hơn và bằng nhiều hình thức thích hợp như: Thông qua sinh hoạt Tổ dân vận thôn, Ban nhân dân, Ban CTMT và các tổ chức đoàn thể ở thôn,...Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” nhằm giảm phiền hà cho nhân dân; Ban Dân vận Huyện ủy (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo của huyện) phối hợp các ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và báo cáo Ban chỉ đạo của Huyện ủy./.

                                                                                                      Lê Văn Thực – BTGHU Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
15 năm thực hiện cuộc vận động
PHƯỚC SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016
Khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích trong giảng dạy lý luận Chính trị
Phước Sơn tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Hội nghị huyện ủy lần thứ 4 khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 mở rộng
Kì họp tạo tiền đề cho năm 2016
Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015
Kì họp cuối cùng năm 2015 HĐND thị trấn Khâm Đức
Mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 5 khóa XX
Cán bộ chủ chốt được quán triệt các chuyên đề Nghị quyết đại hội đảng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10