Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 07/09/2015 .Lượt xem: 5264 lượt.
Ngày 18/8/2015 Huyện ủy Phước Sơn ban hành Chương trình số 01- CTr/HU, về việc thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”.

        
(Lãnh đạo huyện gặp mặt cán bộ, nguyên cán bộ công tác trong lĩnh vực Tuyên giáo

của Đảng bộ nhân Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 01/8/2015)

Trong hơn 20 năm qua việc triển khai thực hiện công tác lý luận của Đảng Đánh theo chủ trương Nghị quyết số 01-NQ/TW, ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị, khóa VII trên địa bàn huyện Phước Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng, công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, các hội đoàn viên và quần chúng nhân dân với hình thức đa dạng và phong phú hơn; việc giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được triển khai sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị; công tác nghiên cứu quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, các Kết luận của Đảng có bước đổi mới cả về nội dung và hình thức; công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận, đấu tranh tư tưởng, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng đạt được kết quả. Các cơ quan tham mưu cho cấp ủy, Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện được tổ chức, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn và hoạt động có hiệu quả, cơ chế và ngân sách đầu tư cho cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị được coi trọng và có bước phát triển góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, công tác lý luận cũng còn những tồn tại, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TW, ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị, khóa VII ở một số cấp ủy Đảng chưa được quan tâm đúng mức; phương pháp giảng dạy lý luận chính trị nặng về lý thuyết, thiếu tính thực tiễn; cán bộ đảng viên chuẩn hóa về chính trị còn thấp, chất lượng học tập Chỉ thị, Nghị quyết trong nhân dân còn hạn chế. Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện chưa thống nhất về phương thức quản lý; chế độ, chính sách đối với người học, người dạy chưa phù hợp; công tác phòng chống âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, đấu tranh với các quan điểm sai trái, tư tưởng lệch lạc chưa nhạy bén, thường xuyên; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh, thiếu niên còn hạn chế.

+ Về phương châm, nhiệm vụ công tác lý luận: Lý luận phải gắn với thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng và phục vụ yêu cầu phát triển đất nước, bảo đảm hài hòa giữa trước mắt với lâu dài; Coi trọng việc xây dựng môi trường dân chủ đi đôi với nêu cao trách nhiệm chính trị của tổ chức và cá nhân hoạt động lý luận. Kết hợp chặt chẽ nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; Nâng cao năng lực và chất lượng dự báo, định hướng nghiên cứu trong từng thời kỳ; Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đồng thời tiếp thu các thành tựu mới, tinh hoa của nhân loại. Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, trước mắt, tập trung nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoạch định các chủ trương, đường lối gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương

+ Để thực hiện có kết quả Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030” phải triển khai đồng bộ các giải pháp, như sau:

1- Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định của Trung ương về trao đổi, đối thoại lý luận chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng và nâng cao chất lượng công tác quản lý, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng để đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu “Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

2-  Trên cơ sở chương trình hoạt động toàn khóa của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 -2020 và các nhiệm kỳ tiếp theo coi công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là nhiệm vụ của cấp ủy, Ban Thường vụ; chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch chú trọng đi sâu tổng kết thực tiễn, nhất là những vấn đề bức xúc. Chuẩn bị có cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ban hành các Quyết định của cấp ủy để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết huyện Đảng bộ lần thứ XX, Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XXI và Nghị quyết XII của Đảng đã đề ra.

            3- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục các quan điểm, đường lối của Đảng, tổ chức nghiên cứu quán triệt các Nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Việc giáo dục phổ biên, tuyên truyền nghị quyết của Đảng cần tập trung vào những nội dung cơ bản, vấn đề cốt lõi, mới, gắn với thực tiễn của địa phương, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, quán triệt nghị quyết các cấp đến với cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời trong nhân dân.

            4- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI“ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”gắn với đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, có tác động tích cực trong đời sống xã hội.

            5- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận ở huyện, trong những năm đến cần tăng cường củng cố kiện toàn cán bộ theo dõi công tác huấn học Ban Tuyên giáo Huyện ủy và tuyên huấn các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyên, xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên trách, kiêm chức, Báo cáo viên Huyện ủy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng; có chính sách khuyến khích đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận yên tâm cống hiến phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị ở địa phương theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

6- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hợp lý và đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận của Đảng; tiến hành tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Tuyên giáo, công tác lý luận ở cơ sở.

7- Xây dựng kế hoạch năm, có sơ kết, tổng kết; tổ chức kiểm tra định kỳ, đánh giá chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn huyện và cơ sở.

                                                                                     Lê Văn Thực – PTBTG Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 3
UBND tỉnh Quảng Nam thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ HUYỆN PHƯỚC SƠN
15 năm thực hiện cuộc vận động
PHƯỚC SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016
Khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích trong giảng dạy lý luận Chính trị
Phước Sơn tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Hội nghị huyện ủy lần thứ 4 khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 mở rộng
Kì họp tạo tiền đề cho năm 2016
Tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10