Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CỦA CƠ QUAN VĂN PHÒNG, LÀM TỐT CÔNG TÁC THAM MƯU, TỔNG HỢP, PHỤC VỤ SỰ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐND-UBND HUYỆN
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 01/09/2015 .Lượt xem: 1996 lượt.
Cách đây 70 năm, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và với toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới.

Ngày 28 tháng 8 năm 1945 cũng đã đánh dấu sự ra đời của bộ máy giúp việc cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cơ quan tiền thân của Văn phòng Chính phủ ngày nay. Để ghi nhớ sự kiện lịch sử này, ngày 22/7/2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy Ngày 28/8 hàng năm là Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước.

Ở huyện Phước Sơn, sự ra đời của Văn phòng HĐND-UBND huyện gắn liền với sự ra đời của Ủy ban hành chính kháng chiến huyện được thành lập ngµy 12/10/1948, trên cơ sở chia tách châu Trà My để thành lập huyện Phước Sơn và huyện Trà My trực thuộc tỉnh Quảng Nam. Trải qua 67 năm thành lập, tên gọi của V¨n phßng qua từng thời kỳ lịch sử khác nhau như: Văn phòng Ủy ban hành chính kháng chiến; Văn phòng Ủy ban nhân dân cách mạng; Văn phòng Ủy ban nhân dân và ngày nay là Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện. Mặc dù tên gọi của Văn phòng có khác nhau trong mỗi giai đoạn lịch sử, nhưng chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Văn phòng vẫn là cơ quan giúp việc của chính quyền địa phương; là bộ máy hành chính của Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân; là cơ quan tham mưu tổng hợp và phục vụ hậu cần, đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Với chức năng, nhiệm vụ cơ bản nêu trên, Văn phòng đã tham mưu và phục vụ Ủy ban hành chính kháng chiến huyện, triển khai chủ trương kháng chiến, kiến quốc, tập trung xây dựng vùng hậu cứ cách mạng và chính quyền xã, thôn. Củng cố khối đoàn kết Kinh - Thượng, thực hiện lời dạy của Bác Hồ thi đua "diệt giặc đói, gặc dốt và giặc ngoại xâm", tiêu biểu trong giai đoạn này, phong trào thi đua tăng gia, sản xuất, ủng hộ kháng chiến phát triển mạnh mẽ; thành lập tổ chức kinh tế Kinh- Thượng, mở rộng giao lưu, trao đổi hàng hóa với đồng bằng, chống sự bóc lột của thương lái. Hướng dẫn nhân dân rèn nông cụ; khai thác lâm - thổ sản và phát triển sản xuất, chăn nuôi để ổn định đời sống đồng bào và ủng hộ kháng chiến. Về Quân sự thực hiện bố phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang, đẩy mạnh chiến tranh du kích, chống địch càn quét, bảo vệ dân làng, nương rẫy và vùng hậu cứ cách mạng. Về văn hoá - xã hội, tổ chức dạy "Chữ Bác Hồ"; tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân ăn chín, uống chín, giữ gìn vệ sinh, phòng bệnh; chống tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan...

Sau chiến thắng Điện biên phủ năm 1954 và theo Hiệp định Giơ-ve-vơ, nước ta tạm thời chia thành hai miền Nam - Bắc, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời, và sau 2 năm sẽ tổ chức Tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước. Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Liên Khu ủy V, tháng 9/1954, Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định giải thể hệ thống Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cách mạng huyện Phước Sơn và chuyển toàn bộ vào hoạt động của Đảng vào bí mật, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài. Với chủ trương trên, cán bộ, đảng viên hoạt động ở huyện Phước Sơn, trong đó có đội ngũ cán bộ Văn phòng Ủy ban hành chính kháng chiến được biên chế về các Đoàn công tác cơ sở, lãnh đạo nhân dân đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ, củng cố cơ sở cách mạng, xây dựng và bảo vệ vùng hậu cứ, sẵn sàng đánh thắng kẻ thù trong mọi tình huống.

Sau năm 1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa niềm Nam Việt Nam ra đời, cách mạng nước ta phát triển mạnh mẽ. Tháng 01/1970, Huyện uỷ Phước Sơn mở Hội nghị quán triệt chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Khu uỷ 5 về việc thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng các cấp, đồng thời quán triệt nhiệm vụ của chính quyền cách mạng trong giai đoạn mới. Từ đây, bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân cách mạng huyện được tái lập và đi vào hoạt động. Văn phòng Ủy ban nhân dân cách mạng huyện đã tổ chức thực hiện tốt vai trò tham mưu và phục vụ hậu cần, đáp ứng kịp thời hoạt động của cấp uỷ, chính quyền, góp phần vào sự thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Từ năm 1975, cả nước hòa bình, thống nhất, hệ thống chính quyền nhân dân các cấp được thành lập, cùng với sự ra đời của Ủy ban nhân dân huyện, bộ máy Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn tiếp tục được củng cố, kiện toàn và hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp và phục vụ hậu cần, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm lo phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân.

Ngày nay, tiếp bước thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng HĐND - UBND huyện sẽ ra sức học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt và tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Văn phòng HĐND - UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, gắn với xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt; thực hiện tốt chức năng tham mưu tổng hợp và phục vụ hậu cần, đảm bảo các hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện. Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, cán bộ, công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân & Ủy ban nhân dân huyện, nguyện đoàn kết chặt chẽ dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn công tác văn phòng, nắm bắt và xử lý kịp thời thông tin phục vụ lãnh đạo, chấp hành nghiêm kỷ luật hành chính và sự lãnh đạo, điều hành của Thường trực HĐND và UBND huyện để xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tin cậy của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, góp phần  vào việc phát triển KTXH, QPAN trên địa bàn.

Với những thành tích đạt được Văn phòng HĐND-UBND huyện đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quí. Về công tác Đảng Chi bộ Văn phòng UBND huyện nhiều năm liền là chi bộ trong sạch vững mạnh; Được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Cục lưu trữ Nhà nước 2002; UBND tỉnh tặng Bằng khen từ năm 1998- 2012; Giải nhất toàn đoàn Hội thao Quốc phòng năm 2003; Tập thể lao động xuất sắc 05 năm liền; UBND huyện và các ngành tặng trên 100 giấy khen cho tập thể và cá nhân về thành tích công tác…

Kỷ niệm 70 năm ngày Văn phòng năm nay diễn ra đúng vào lúc Đảng bộ, quân và dân huyện ta đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của HĐND-UBND huyện. Do vậy, trong thời gian tới phát huy truyền thống tốt đẹp và kết quả đạt được của các thế hệ đi trước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng HĐND-UBND huyện nguyện sẽ nỗ lực phấn đấu tham mưu tốt cho Thường trực HĐND-UBND huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành KTXH, QPAN trên địa bàn. Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, đề án, các ý kiến chỉ đạo kết luận của lãnh đạo UBND huyện. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, phát huy vai trò trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ công chức trong Văn phòng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ văn phòng để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc. Bảo đảm công khai dân chủ trong mọi hoạt động, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, tăng cường công tác phối hợp với văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Mặt trận và các phòng ban chuyên môn, các ban ngành của huyện, UBND các xã, thị trần nhằm tạo sự phối  hợp đồng bộ và tính chủ động trong công tác tham mưu, phục vụ cho Thường trực HĐND-UBND huyện, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung ở địa phương, xây dựng quê hương Phước Sơn giàu, đẹp vì mục tiêu chung: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

                                                                                                                             Phan Châu Sơn           

                                                                           

[Trở về]
Các tin mới hơn:
NHÌN LẠI CHẶN ĐƯỜNG 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC LẦN THỨ VII – NĂM 2015
Tập huấn công tác đối ngoại
UBND huyện Phước Sơn tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Tổng giá trị nông nghiệp Quảng Nam đạt gần 11.800 tỷ đồng
HƠN 51 TỶ ĐỒNG CHO DỰ ÁN NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI
Quảng Nam đưa 12 cầu treo vào sử dụng trước mùa mưa bão 2015
Đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam
Hoạt động tuyên truyên trực quan chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại huyện Phước Sơn năm 2015
Cụm thanh tra các huyện miền núi tổng kết phong trào thi đua năm 2015.
    
1   2   3   4   5   6   7  
    
Các tin cũ hơn:
Bảng giá đất năm 2011 huyện Phước Sơn
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu biên soạn sách bài tập tiếng Bhnong”
Phước Sơn : Tích cực chuẩn bị cho bầu cử quốc hội và HĐND các cấp
Năm 2011, Phước Sơn tiết kiệm hơn 1,1 tỷ đồng nguồn chi thường xuyên
Những bông hoa đẹp của núi rừng Phước Sơn
Nông dân học trồng lúa
Phước Sơn hết dịch LMLM ở gia súc
Phước Sơn, hiệu quả từ việc hỗ trợ ống nước!
HN tập huấn CB XD nông thôn mới cấp xã GĐ 2010-2020 cho huyện Phước Sơn, Nam Giang
Phước Sơn : Giao lưu văn nghệ chào mừng bầu cử
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO