Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 18/08/2015 .Lượt xem: 2887 lượt.
Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng các cấp là một nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, đây là thành tố đầu tiên trong chủ đề qua các kỳ Đại hội X, Đại hội XI của Đảng ta và có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay.

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, có vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức Đảng. Các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, để mỗi tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân chính trị; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội, nhất là ở những địa bàn, lĩnh vực trọng yếu, có nhiều khó khăn. Thường xuyên xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, lấy hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở làm thước đo đánh giá kết quả về công tác xây dựng Đảng.

         

          (Quang cảnh đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn, lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 – 2020)

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, xác định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng các cấp trong công tác xây dựng Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng thể hiện trên các mặt cụ thể, sau đây:

(1) Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện; các Nghị quyết, kết Luận của BCHTW, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; Ban Tuyên giáo phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Huyện ủy giao; công tác văn hóa - khoa giáo, lịch sử Đảng được triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng; thường xuyên tiến hành điều tra, nắm bắt diễn diến biến tư tưởng và tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân qua đó đã tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; qua đó, đã nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; khắc phục được tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, những hạn chế, yếu kém về công tác tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 (2) Công tác Tổ chức xây dựng Đảng: Thực hiện Nghị quyết 13 – NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Kết luận 64 - KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” các loại hình tổ chức cơ sở đảng được củng cố kiện toàn, đến nay có 64/64 thôn có chi bộ độc lập, xóa 10 thôn có chi bộ ghép; đã tập trung chỉ đạo, xây dựng các chi bộ yếu kém; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ đảng viên tiền phong, gương mẫu; chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương có nâng lên. Trong nhiệm kỳ đã phát triển 380 đảng viên, đạt 108% so với Nghị quyết Đại hội. Hằng năm làm tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên theo quy định, số lượng TCCS đảng đạt trong sạch, vững mạnh và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng dần qua các năm. Năm 2014 có 25 TCCS đảng đạt TSVM, đạt tỷ lệ 46,29%  và trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo yêu cầu nhiệm vụ mới, như: Đã làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi cấp, mỗi ngành; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trong đó chú trọng cán bộ trẻ, nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số. Đến nay có 97 cán bộ cơ sở đạt 3 chuẩn, tỷ lệ 39,9%, tăng 7,93% so với năm 2010. Trong nhiệm kỳ đã bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 20 đ/c; điều động, luân chuyển 08 đ/c; đào tạo chính trị 152 đ/c (trung cấp 120 đ/c; cao cấp 32 đ/c); đào tạo chuyên môn 145 đ/c (8 thạc sĩ, 4 bác sĩ chuyên khoa I và 133 đại học). Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo vệ và giữ vững sự trong sạch trong các tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

(3). Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng: Xác định “lãnh đạo phải có kiểm tra”, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở những văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBKT Huyện ủy và UBKT các cấp ủy đã thường xuyên được củng cố, kiện toàn; tham mưu cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định; tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp uỷ, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thường xuyên chú trọng kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, trọng tâm, những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 39 tổ chức đảng và 92 đảng viên; đã giám sát 34 tổ chức đảng và 62 đảng viên, thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 65 đảng viên (trong đó khiển trách 43, cảnh cáo 15, cách chức 02 và khai trừ 05). Công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đề ra, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế của địa phương; việc thi hành kỷ luật Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

(4) Công tác dân vận của Đảng: Thực hiện Nghị quyết 25 - NQ/TW, ngày 3/6/2013 của BCHTW lần thứ bảy, khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang thường xuyên coi trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận của Đảng; đổi mới nội dung và phương thực hoạt động, triển khai thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” và trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy dân chủ để nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên; giám sát tổ chức đảng, các cơ quan chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội và lực lượng vũ trang thực hiện chức trách nhiệm vụ theo thẩm quyền. Đã tham mưu Huyện ủy thành lập các Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban chỉ đạo Tôn giáo, Ban chỉ đạo Quy chế phối hợp với các ngành đi vào hoạt động có hiệu quả, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo và việc thực hiện Quy chế chế dân chủ ở cơ sở theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

(5) Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới. Các cấp ủy đảng đã xây dựng, ban hành các quy chế, quy định, xác định rõ nguyên tắc, mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Kịp thời ban hành Nghị quyết để tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết các cấp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm và có tính khả thi cao hơn.

Tuy nhiên, ngoài phần hạn chế, khuyết điểm đã được nêu trong báo cáo, tôi xin mạnh dạn bổ sung một số ý kiến, nhằm làm rõ thêm những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ qua, đó là:

- Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở còn thấp, thậm chí có nơi còn yếu. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm thường xuyên. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng ở một số địa phương, đơn vị chưa đi vào chiều sâu, phương pháp chậm đổi mới. Tinh thần, thái độ, ý thức của một số đảng viên và chất lượng triển khai học tập, quán triệt nghị quyết ở một số tổ chức đảng còn nhiều mặt hạn chế. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội có nơi chưa kịp thời, chính xác. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự trở thành tự giác, thường xuyên.

- Một số tổ chức cơ sở đảng chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Trung ương; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc chưa được cải tiến. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển đội ngũ cán bộ còn những hạn chế; Chất lượng cán bộ tuy đã được nâng lên song chuyển biến chưa mạnh, chưa thể hiện được sự đột phá. Đạt chuẩn về bằng cấp, nhưng hiệu quả qua công việc không cao. Tinh thần trách nhiệm, năng lực thực tiễn, ý thức tu dưỡng, rèn luyện có một số cán bộ còn yếu; tỷ lệ đảng viên trong các chức danh trưởng thôn, ban công tác mặt trận, dân quân, công an viên... còn thấp.

- Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, một số nơi chưa làm tốt; việc kê khai tài sản của cán bộ theo quy định còn hình thức.

- Một số cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng triển khai một số chủ trương công tác dân vận chưa cụ thể, chưa nhạy bén. Việc phối hợp phát huy vai trò các tổ chức trong xây dựng hệ thống chính trị còn hạn chế, thiếu đồng bộ; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở một số nơi còn hình thức; thủ tục hành chính vẫn còn nhiều phiền hà, chậm trễ. 

* Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng là nhiệm vụ then chốt, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, việc “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng các cấp, giai đoạn 2011-2015” là một trong những chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX cần tập trung vào số vấn đề cụ thể, như sau:

        Thứ nhất: Tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 9-10-2014 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với tất cả các cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định của Trung ương về trao đổi, đối thoại lý luận chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng và nâng cao chất lượng công tác quản lý, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng để đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu “Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Thứ hai: Tiếp tục sắp xếp, củng cố, kiện toàn các loại hình tổ chức cơ sở đảng, có biện pháp khắc phục những bất cập còn tồn tại; rà soát những chủ trương, những cách làm thí điểm đã qua kiểm nghiệm thực tiễn để khẳng định sự đúng đắn và nhân rộng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục đổi mới các khâu trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác; phải xây dựng cho được một đội ngũ cán bộ của Đảng có trách nhiệm, có phẩm chất đạo đức, có năng lực, trí tuệ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt; lựa chọn, sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí và yêu cầu công việc.

Thứ ba: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể và thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào các địa bàn trọng điểm, những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Giải quyết kịp thời, nghiêm minh các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

Thứ tư: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận của Đảng với công tác dân vận của hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Thứ năm: Chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng. Tăng cường chỉ đạo bám sát cơ sở; nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp uỷ; tăng cường thảo luận, thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm trong việc ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp uỷ, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương.
 

Lê Văn Thực, PTBTG Huyện ủy


[Trở về]
Các tin mới hơn:
Qua 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức trên địa bàn huyện Phước Sơn
Chương trình thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”
Hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 3
UBND tỉnh Quảng Nam thông qua các nội dung trình HĐND tỉnh
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ HUYỆN PHƯỚC SƠN
15 năm thực hiện cuộc vận động
PHƯỚC SƠN TỔNG KẾT CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ NĂM 2015, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016
Khen thưởng cho 5 cá nhân có thành tích trong giảng dạy lý luận Chính trị
Phước Sơn tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016
Hội nghị huyện ủy lần thứ 4 khóa XX nhiệm kỳ 2015-2020 mở rộng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10