Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46 – NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 04/02/2015 .Lượt xem: 1569 lượt.

Thực hiện kế hoạch số 210 - KH/TGTU, ngày 12/01/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46 – NQ/TW, ngày 23/2/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch tổng kết Nghị quyết, như sau:

01- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46 – NQ/TW, ngày 23/2/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện trong thời gian qua, những kết quả đạt được, những tồn tại yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, qua đó nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí của công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 ­­­

02- Việc tổng kết phải được lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng tiến độ của kế hoạch đã đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức. Trong báo cáo đánh giá theo đề cương hướng dẫn, có số liệu cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ.

 03- Về nội dung: + Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 46 – NQ/TW, ngày 23/2/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; công tác kiểm tra, giám sát; trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; Quán triệt, học tập, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết 46 – NQ/TW, ngày 23/2/2005 và Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) của các cấp ủy đảng, đặc biệt là việc quán triệt các yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết đã nêu; Đánh giá về nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và tầng lớp nhân dân về các nội dung của Nghị quyết về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan ở địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết 46 – NQ/TW, ngày 23/2/2005 và Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX).

+ Đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 46 – NQ/TW, ngày 23/2/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Chương tình hành động của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện và một số chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình; phân tích làm rõ nguyên nhân ưu, khuyết điểm; rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

+ Xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhất là biện pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém để tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết 46 – NQ/TW, ngày 23/2/2005 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 47-NQ/TW, ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện.

+ Những kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với Tỉnh và Trung ương trong việc chỉ đạo, lãnh đạo, ban hành cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, phát huy nội lực, đầu tư nguồn lực… tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; thực hiện chính sách Dân số - kế hoạch hóa gia đình tại địa phương.

04- Thời gian, hình thức tổng kết. Hoàn thành trong tháng 02/2015.

 

Tổng kết các Nghị quyết là việc thường xuyên và quan trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các Đảng ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành tổng kết và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo) trước ngày 15/02/2012 để tiến hành tổng kết ở cấp huyện và báo cáo Tỉnh ủy.

                                                                                       Lê Văn Thực – PTBTG Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ĐẢNG ỦY XÃ PHƯỚC KIM TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 – 3/2/2015)
THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 10, KHÓA XI.
Huyện Phước Sơn hoàn thành đại hội chi bộ ở cơ sở.
CÔNG TÁC GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THẾ HỆ TRẺ HUYỆN PHƯỚC SƠN
Đảng bộ xã Phước Hiệp tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020
Ðảng bộ xã P/Đức: Ðoàn kết vươn lên, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra
Tuyên dương 147 tập thể, cá nhân du thực hiện tốt Chỉ thị 03
Đại hội Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Phước Sơn, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đảng bộ thị trấn khâm đức thực hiện thắng lợi NQ 5 năm (2010-2015)
PHÁT HUY TÍNH DÂN CHỦ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ CƠ SỞ
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10