Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã Phước Đức
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 14/10/2014 .Lượt xem: 1304 lượt.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Đảng bộ xã Phước Đức luôn coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, chú trọng trên cả 03 mặt tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, nhờ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã không ngừng được nâng lên

 

Là một xã vùng trung của huyện Phước Sơn, những năm qua được sự quan tâm của Huyện ủy - Ủy ban nhân dân huyện, các chương trình đầu tư của Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Đức đã đoàn kết nổ lực vượt khó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt một số kết quả trên các lĩnh vực. Kinh tế ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, thương mại, dịch vụ có bước phát triển, nguồn thu ngân sách đạt khá góp phần nâng cao đời sống nhân dân, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, từ 74,29% (2011) xuống còn 56,32% (2014). Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai thực hiện kịp thời, tạo sự thống nhất tư tưởng của cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong nhân dân.

 

Bằng sự nhất quán quan điểm chỉ đạo: xây dựng phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, chú trọng trên cả 03 mặt tư tưởng, tổ chức và kiểm tra, nhờ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên. Nhất là sau khi có Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành đống số 15-CTr/HU, ngày 26/5/2008 của Huyện ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên”; Đảng bộ đã tập trung triển khai, quán triệt Nghị quyết trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ trên 90%. Bên cạnh đó, trên cơ sở Chương trình của Huyện ủy và điều kiện thực tế của địa phương, Đảng ủy đã xây dựng chương trình số 06-CTr/ĐU để chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện đạt kết quả gắn với thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ” và các nguyên tắc khác của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng dân chủ; đồng thời kiên quyết đấu tranh và khắc phục sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, các tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thẩn Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

                                    (Ảnh: Trụ sở làm việc của Đảng ủy – chính quyền xã Phước Đức)

 

Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực trên cả 03 mặt tư tưởng, tổ chức và kiểm tra

 

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Đảng bộ thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền và tổ chức học tập đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Kịp thời nắm chắc diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy mạnh mẽ vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên ở cơ sở, các chi bộ thôn. Đồng thời triển khai thực hiện tốt Thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

 

Công tác cán bộ được quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã chỉ đạo cử 30 đồng chí tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, gồm Trình độ văn hóa 09 đồng chí, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ : Đại học 07 đồng chí, Trung cấp 12 đồng chí, lý luận trung cấp 02 đồng chí...  góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đến nay, toàn Đảng bộ xã có 40 cán bộ, đảng viên, trong đó có trình độ Đại học 02 đồng chí, trung cấp 16 đồng chí, cao cấp lý luận chính trị 01 đồng chí, trung cấp lý luận chính trị 10 đồng chí; hiện đang theo học lớp Đại học để nâng cao trình độ chuyên môn 07 đồng chí.

 

Đặc biệt công tác quy hoạch được cấp ủy chú trọng đúng mức. Trên cơ sở Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác cán bộ giai đoạn 2010 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, hoàn thành quy hoạch cán bộ ; theo đó Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 có 26 đ/c (tăng 11 đ/c so cấp ủy đương nhiệm). Trong đó tỷ lệ cán bộ dân tộc ít người đạt 84,61%, cán bộ nữ chiếm 50%. Nhìn chung công tác quy hoạch cán bộ xã đảm bảo được tính kế thừa, tỷ lệ cán bộ đưa vào quy hoạch đảm bảo về số lượng, độ tuổi, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lại phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU về đào tạo và sử dụng cán bộ người dân tộc ít người.

 

Công tác phát triển đảng viên luôn được cấp ủy quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 30 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 69 đảng viên. Hằng năm qua đánh giá phân loại, đảng viên có tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng từ 58,3% năm 2008 lên 67,8% năm 2013 ; Đảng bộ được đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ (năm 2008) lên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013, có 03/07 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh...

 

Tiếp tục khẳng định công tác kiểm tra, giám sát là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là một bộ phận cấu thành trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng; Đảng bộ xã Phước Đức đã chỉ đạo và tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trực thuộc; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể kiểm tra đảng viên về việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về phẩm chất đạo đức của người đảng viên theo điều lệ Đảng quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã tổ chức kiểm tra 02 chi bộ về việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kiểm tra 01 chi bộ về thu và trích nộp đảng phí, phối hợp với các đoàn kiểm tra của Huyện ủy tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát tại xã….qua đó đã kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra làm rõ; chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kịp khắc phục, rút kinh nghiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

 

Tin tưởng với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, cộng với những kết quả đạt được và những kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua sẽ giúp tạo động lực cho Đảng bộ xã không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân giao phó không chỉ trong nhiệm kỳ này mà trong những năm tiếp theo.

 

                                                                                           Ký Sơn – Văn phòng Huyện ủy Phước Sơn 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Nội dung triển khai, thực hiện Chỉ thị 44 - CT/TU, ngày 22/8/2014 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện
Kết quả tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
LỄ TRAO HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG TẠI ĐẢNG BỘ XÃ PHƯỚC ĐỨC – HUYỆN PHƯỚC SƠN
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Quảng Nam về tập huấn công tác nghiên cứu
Phước Sơn mở hội nghị huyện uỷ mở rộng: có 7 chỉ tiêu, 5 biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2015
Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
Phước Sơn: Tọa đàm 45 năm thực hiện di chúc chủ tịch HCM
Đổi mới công tác Tuyên giáo phải hướng về cơ sở
Triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 46 – NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện
ĐẢNG ỦY XÃ PHƯỚC KIM TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 – 3/2/2015)
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10