Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Đảng bộ huyện Phước Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 04/06/2014 .Lượt xem: 3670 lượt.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phước Sơn đã tập trung tăng cường vai trò của các cấp ủy Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong tình hình mới. Sau hơn 01 năm thực hiện Nghị quyết, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện đã có những bước phát triển, quốc phòng – an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố theo hướng trong sạch, vững mạnh.

 

Kết quả đạt được

Ngay sau khi có Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã tập trung triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ chủ chốt của huyện. Trên cơ sở Nghị quyết, ngày 16/7/2013 Huyện ủy ban hành Chương trình số 25-CTr/HU về thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện; đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, báo cáo viên Huyện ủy trực tiếp giúp cơ sở cụ thể hóa các nội dung, chương trình hành động số 25-CTr/HU của Huyện ủy để xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở và các cơ quan, ban, ngành của huyện. Qua việc học tập, quán triệt các TCCS Đảng trong toàn Đảng bộ đã có sự chuyển biến tích cực, đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở được nâng lên; đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao về trình độ, năng lực quản lý, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có uy tín với nhân dân.


Kịp thời kiện toàn, sắp xếp lại các tổ chức Đảng theo hướng chia tách chi bộ ghép, nhất là các chi bộ ở thôn để thành lập chi bộ độc lập (tăng 06 chi bộ so với năm 2012). Sau 02 năm thực hiện Hướng dẫn 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về thành lập mô hình Đảng bộ cơ sở cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể và Đảng bộ cơ sở cơ quan chính quyền, tuy đạt nhiều kết quả tích cực nhưng cũng gặp một số khó khăn nhất định, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định giải thể 02 Đảng bộ trên và thành lập 24 chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, nâng số lượng TCCS Đảng cơ sở lên 54 chi, đảng bộ. Ban thường vụ Huyện ủy đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung giải quyết những vấn đề lớn, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động và tinh thần trách nhiệm của chính quyền trong công tác quản lý xã hội, khắc phục tình trạng bao biện, làm thay; tăng cường sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo cho những chủ trương của cấp ủy được thực thi có hiệu quả. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng; các quy chế về sự lãnh đạo của Đảng được các cấp ủy cụ thể hóa bám sát Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và tình hình thực tế của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc. Chú trọng công tác nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cấp ủy trong hệ thống chính trị. Thực hiện công tác điều động, đề bạt, bổ nhiệm, hiệp y cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục; tiến hành luân chuyển 05 cán bộ về cơ sở (trong đó có 02 bí thư, 02 phó Bí thư và 01 Chủ tịch). Công tác đào tạo cán bộ thường xuyên được chăm lo, đảm bảo từng bước nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 30/6/2011 của Tỉnh ủy Quảng Nam. Đã chỉ đạo mở 01 lớp Đại học/95 học viên, 01 lớp bổ túc THPT/44 học viên; cử 10đ/c trưởng, phó tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị;  bố trí 10 học viên theo Đề án 500 về nhận công tác tại cơ sở, đồng thời tiếp tục cử 12 em theo học khóa III Đề án 500 của tỉnh. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện cho 10 đ/c Phó Chủ tịch UBND các xã thuộc Đề án 600 phát huy vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho chủ trương nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đối với với cán bộ xã, thị trấn theo Quyết định 09/2012/QĐ-UBND, ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam được 12 trường hợp. Bên cạnh đó, việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng cũng được quan tâm, đã mở 01 lớp/70 học viên là các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Các cấp ủy luôn quan tâm đúng mức công tác phát triển Đảng viên, cả về số lượng lẫn chất lượng, do đó hằng năm số người vào Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, đạt 106/80 so nghị quyết (năm 2013).

Huyện ủy hết sức coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc nắm chắt tình hình cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra, thẩm định cán bộ để quy hoạch, tuyển dụng, đề bạt, luân chuyển cán bộ gắn chặt với công tác kiểm tra, giám sát. Theo Điều 32 Điều lệ Đảng, các cấp ủy đã kiểm tra 03 tổ chức Đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và 03 tổ chức Đảng về thi hành kỷ luật trong  Đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với 06 chi bộ trực thuộc Đảng ủy; tổ chức giám sát 05 tổ chức Đảng và 05 đảng viên về thực hiện Chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thực hiện Điều 32 Điều lệ Đảng, đã tiến hành kiểm tra 07 tổ chức Đảng và 05 đảng viên về chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; tiến hành giám sát 07 tổ chức Đảng và 02 đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 10 của ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...Thông qua giám sát đã kịp thời phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm để kiểm tra làm rõ; chỉ ra những tồn tại, hạn chế để kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý, với việc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ huyện bước đầu đem lại kết quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Qua đánh giá chất lượng cuối năm 2013, có 20 chi, đảng bộ đạt TSVM, chiếm 60,6%, 08 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (tỷ lệ 24,24%), Đảng viên HTSXNV đạt tỷ lệ 12,89%; HTTNV đạt 65,2%... Nhìn chung, những kết quả đạt được nói trên đã góp phần nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các cấp ủy; chất lượng sinh hoạt của Chi bộ có tiến bộ, từng cán bộ, đảng viên tiếp tục thể hiện tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; thông qua đó giáo dục, rèn luyện đạo đức, tác phong, năng lực công tác, của người cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh phòng chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận xã hội, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Một số bài học kinh nghiệm

Qua thực tiễn thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy Phước Sơn rút ra một số bài học kinh nghiệm trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đó là:

 

Cấp ủy các cấp phải nắm vững quan điểm, nội dung yêu cầu của nghị quyết và xây dựng quy chế cụ thể để tổ chức thực hiện; trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý TCCS Đảng và đảng viên vi phạm nhằm xây dựng TCCS Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên thật sự trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng.

 

 Công tác nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ phải được chú trọng thường xuyên; có tính liên tục; không được xem nhẹ quy trình trong công tác cán bộ như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ.

 

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện nghiêm các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng; tạo điều kiện cho các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng đội ngũ đảng viên.

 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Phước Sơn tiếp tục triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên gắn với việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Duy trì lớp đại học hệ vừa học vừa làm tại huyện; tiếp tục xin chủ trương của tỉnh để mở lớp Trung cấp chính trị tại huyện để nâng tỷ lệ đạt chuẩn đối với cán bộ. Trên cơ sở danh sách đã rà soát đối với các chức danh trưởng thôn, phó trưởng thôn, công an viên, các chức danh các đoàn thể ở thôn, huyện sẽ bố trí kinh phí để mở lớp cảm tình đảng nhằm tạo nguồn phát triển đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; kịp thời xử lý kỷ luật nghiêm minh nhằm làm cho TCCS Đảng và đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung hướng dẫn rà soát quy hoạch, chuẩn bị nhân sự cả 2 cấp trong nhiệm kỳ đến đảm bảo chất lượng; trên cơ sở tiếp tục động viên, giải quyết chế độ chính sách nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc ngay đối với cán bộ không đủ điều kiện tiếp tục công tác.

 

                                                                                 ------ Ký Sơn – Văn phòng Huyện ủy Phước Sơn-----

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kỷ luật 136 đảng viên vi phạm
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phước Sơn lần thứ 2 năm 2014 kết thúc thành công.
Quảng Nam hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng
Đảng bộ xã Phước Thành và xã Phước Hiệp được chọn đại hội điểm và thí điểm
Phước Sơn mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 23
Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện
Giao ban công tác an ninh tư tưởng và báo cáo viên quý 3
HỘI NGHỊ TỈNH ỦY QUẢNG NAM LẦN THỨ 19 (KHÓA 20) MỞ RỘNG
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã Phước Đức
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10