Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Kết quả sau 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 20/05/2014 .Lượt xem: 5553 lượt.

Nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 16-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, ngày 15/10/2009 Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Nội dung Hướng dẫn đã xác định rõ việc thành lập chi bộ quân sự xã, cơ cấu đảng viên, đối tượng lãnh đạo, các mối quan hệ của Chi bộ và nhiệm vụ chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Việc ban hành Hướng dẫn có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, thị trấn; qua đó phát huy được vai trò, chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự ở địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh.

 

Xác định được tầm quan trọng đó, ngay sau khi có Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai học tập, quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư, phó bí thư các TCCS Đảng; đồng thời ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện triển khai thực hiện, từ đó nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang đã có sự chuyển biến rõ rệt. Qua 05 năm triển khai thực hiện, đến nay có 100% Đảng ủy xã, thị trấn đã thành lập chi bộ quân sự và đi vào hoạt động ổn định; có 12/12 đồng chí bí thư Đảng ủy kiêm bí thư chi bộ,  04/12 chi bộ có cấp ủy. Các chi bộ quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoạt động ngày càng nề nếp hơn; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn luôn làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng toàn dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Hoạt động của chi bộ quân sự đã giúp cho cơ chế Đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được vận hành thông suốt và có hiệu quả. Hằng năm, Ban Chỉ huy quân sự xã, thị trấn đều hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ; chất lượng tuyển quân ngày càng được nâng cao; hoàn thành tốt các nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện cho các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, quân số đạt 100%. Triển khai thực hiện tốt diễn tập chiến đấu trị an theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, tiêu biểu có Ban CHQS Thị trấn Khâm Đức, xã Phước Hiệp, Phước Đức và xã Phước Năng. Hầu hết các chi bộ đã xây dựng quy chế hoạt động, duy trì nề nếp sinh hoạt đảm bảo, qua đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ. Hằng năm có trên 75% đảng viên đủ tư cách HTTNV, trên  80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; trong đó có chi bộ quân sự xã Phước Năng 05 năm liền đạt TSVM tiêu biểu; 02 chi bộ quân sự xã Phước Đức và Phước Hòa 03 năm liền đạt TSVM tiêu biểu…

Công tác tạo nguồn phát triển Đảng trong lực lượng dân quân được chú trọng, đã kết nạp được 57 quần chúng ưu tú vào Đảng. Nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng được chấp hành nghiêm, dân chủ được phát hủy; mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ tổ chức Đảng, nội bộ Ban Chỉ huy và giữa Đảng viên với quần chúng được tăng cường. Hằng năm các chi bộ quân sự đều xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương vẫn còn những tồn, tại hạn chế: Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự huyện với các Ban xây dựng Đảng để tham mưu cho Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Đảng ủy xã, thị trấn có lúc chưa chặt chẽ; chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ quân sự xã, thị trấn còn thấp; một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân cơ động; số chi bộ quân sự có chi ủy đạt thấp. Việc kiểm tra, giám sát đảng viên thiếu thường xuyên, còn để xảy ra vi phạm kỷ luật phải xử lý…

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế. Tại hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương vào ngày 15/5/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định mục tiêu xây dựng chi bộ quân sự xã từ nay đến năm 2015 có 75% chi bộ Quân sự có Chi ủy, đến năm 2020 có 100% chi bộ có chi ủy. Để hoàn thành và đạt được mục tiêu đề ra, đòi hỏi các cấp ủy Đảng phải tập trung thực hiện tốt các giải pháp để xây dựng Chi bộ quân sự trong sạch vững mạnh, đảm bảo đủ thành phần, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và 05 nhiệm vụ trọng tâm theo Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, chú trọng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên hằng năm gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XI)”Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi bộ quân sự sát với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở; chú trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện, quản lý đội ngũ đảng viên cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác. Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, góp phần nâng cao chất lượng chính trị, độ tin cậy của 02 lực lượng này, đóng góp thiết thực vào củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Đảng ủy Quân sự huyện chủ động phối hợp với các Ban Đảng của Huyện ủy và cấp uỷ địa phương chỉ đạo, hướng dẫn và bồi dưỡng nội dung về công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo tổ chức và hoạt động của lực lượng dân quân xã, thị trấn ngày một chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các Chi bộ quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy định 1435-QĐ/TU, ngày 22/11/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam về chức năng, nhiệm vụ chi bộ quân sự trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn; Quy định số 49-QĐ/TW về tổ chức Đảng trong QĐNDVN và Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW về tổ chức hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các ban ngành, Mặt trận đoàn thể tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ Luật DQTV; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với DQTV. Tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân và dự bị động viên trong việc tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Triển khai thực hiện tốt các phương án tác chiến trị an, sẵn sàng chiến đấu và làm công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên từng địa bàn.

                                                                                                      Ký Sơn – Văn phòng Huyện ủy 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tỉnh ủy Quảng Nam sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03
QUẢNG NAM THI TUYỂN CÔNG CHỨC ĐỀ ÁN 500
THÔNG BÁO NHANH HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI
Đảng bộ huyện Phước Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam.
Kỷ luật 136 đảng viên vi phạm
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phước Sơn lần thứ 2 năm 2014 kết thúc thành công.
Quảng Nam hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng
Đảng bộ xã Phước Thành và xã Phước Hiệp được chọn đại hội điểm và thí điểm
Phước Sơn mở hội nghị huyện ủy mở rộng lần thứ 23
Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

QUẢNG CÁO