Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 09/05/2014 .Lượt xem: 1218 lượt.

Đảng bộ huyện Phước Sơn hiện có 54 TCCS đảng trực thuộc, gồm có trên 1.378 đảng viên. Trong đó, có 14 Đảng bộ và 40 chi bộ trực thuộc. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện có những thuận lợi đó là đã kế thừa và phát huy những kết quả đạt được của việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 06 – CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, Bên cạnh đó, sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, vấn đề tham nhũng, lãng phí; tình hình an ninh chính trị trên thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp; suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Địa bàn huyện việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường ngăn chặn chưa triệt để; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân không đồng đều, trình độ cán bộ ở cơ sở có mặt còn hạn chế...nên công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW còn gặp khó khăn nhất định. Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 trên địa bàn huyện Phước Sơn đạt được kết quả thiết thực và thực sự trở thành phong trào sâu rộng và đạt được hiệu quả thiết thực trong thời gian tới:


01- Trước hết, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải quán triệt chuyên đề của năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Các chi, đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là ý thức tự giác trong từng chi, đảng bộ và toàn thể CBCCVC, mỗi tập thể và cá nhân đăng ký làm một việc làm tốt, thiết thực để kiểm điểm, đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên cuối năm.

 02- Tiếp tục thực hiện 8 nội dung trong Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 17 - KH/TU, ngày 17/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Kế hoạch số 11- KH/HU, ngày 28/9/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015.

 03- Các cấp ủy chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Tổ chức việc đăng ký “làm theo” của tập thể và cá nhân, thường xuyên đưa nội dung Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo hướng dẫn.

 04- Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chỉ thị  03- CT/TW đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tùy theo điều kiện cụ thể, các chi ủy, đảng ủy, các cơ quan, đơn vị và địa phương có thể nghe nói chuyện, giới thiệu chuyên đề cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

 05- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, Quy định 55- QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và các quy định khác.

 06- Gắn thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với việc thực hiện Chỉ thị 03 – CT/W, tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém, hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm, cuổi năm sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

 07- Tiếp tục rà soát xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá. Các ngành xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện theo ngành dọc.

 08- Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 09- Các cấp ủy Đảng xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Chỉ thị gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

 10- Các cấp ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình, tổ chức các hoạt động biểu dương khen thưởng kịp thời.
                                                                                                          

                                                                                          Lê Văn Thực – PBTG Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
ÔNG LÊ VĂN THANH ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM
Thành lập Tổ giám sát Chỉ thị 10- CT/TW của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”
Kết quả sau 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tỉnh ủy Quảng Nam sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03
QUẢNG NAM THI TUYỂN CÔNG CHỨC ĐỀ ÁN 500
THÔNG BÁO NHANH HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI
Đảng bộ huyện Phước Sơn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 16/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Nam.
Kỷ luật 136 đảng viên vi phạm
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Phước Sơn lần thứ 2 năm 2014 kết thúc thành công.
Quảng Nam hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10