Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Một số giải pháp góp phần nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới trên địa bàn huyện
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 28/04/2014 .Lượt xem: 4384 lượt.

Dân vận là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, một đặc trưng chủ yếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Công tác dân vận không chỉ là vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn là phương thức thu hút, tập hợp nhân dân vào hoạch định các đường lối, chính sách đó. Xác định tầm quan trọng đó, Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận, đặc biệt sau khi có Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy; Huyện ủy đã ban hành Chương trình số 30-CTr/HU, ngày 08/4/2010 về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU về công tác dân vận trong tình hình mới, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể căn cứ vào Nghị quyết và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện. Qua 05 năm triển khai thực hiện, công tác dân vận của Đảng, dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang và công tác vận động quần chúng của Mặt trận, các đoàn thể các cấp đã có chuyển biến tích cực; phương thức lãnh đạo của cấp ủy tiếp tục đổi mới, hướng về cơ sở theo đúng tinh thần Kết luận số 62-KL/TW, ngày 18/12/2009 của Bộ Chính trị. Quyết định 1422-QĐ/TU, ngày 23/8/2010 của Tỉnh ủy về công tác dân vận của cả hệ thống chính trị được Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời quán triệt, ban hành Quyết định số 502-QĐ/HU, ngày 30/12/2011 để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Quy chế dân chủ ở cơ sở, pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn thực hiện tốt hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận, về xây dựng giai cấp công nhân, công tác thanh niên, công tác phụ nữ, hội cựu chiến binh được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng. Công tác dân vận chính quyền được chú trọng; tổ chức nhiều cuộc đối thoại với nhân dân gắn với việc giải quyết thỏa đáng những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Công tác dân vận của lực lượng vũ trang đã tham gia làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ tổ quốc. Từ công tác dân vận của Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đã tiếp và giải quyết 500 đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền; giúp cho 505 hộ gia đình “an cư” trong căn nhà đại đoàn kết; thăm, tặng 614 suất quà cho hộ nghèo với tổng giá trị 1,239 tỷ đồng; vận động hỗ trợ 283,5 triệu đồng cho 1.075 hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra, giúp vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đặc biệt công tác dân vận của lực lượng vũ trang đã tuyên truyền và giải quyết chế độ 290, 142 cho các đối tượng người có công với cách mạng 1.307 trường hợp với số tiền 1,496 tỷ đồng; chi trả chế độ 62 (đợt 1) được 11 trường hợp; phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập 55 mộ liệt sỹ đưa vào nghĩa trang và ban giao cho các thân nhân liệt sỹ theo đúng quy định…. Kết quả trên cùng với những thành tựu kinh tế - xã hội đã tạo niềm tin và đồng thuận trong xã hội, thiết thực động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác dân vận vẫn còn những hạn chế. Nhận thức Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác dân vận trong tình hình mới ở một vài cấp ủy, địa phương, một bộ phận cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân chưa được sâu sắc; công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết chưa được thường xuyên. Chưa thực hiện tốt việc góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Dân vận chính quyền trong các cơ quan Nhà nước vẫn còn một số đơn khiếu kiện kéo dài chưa giải quyết dứt điểm. Vai trò tham mưu của Dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế; Công tác tuyên truyền một số Nghị quyết chưa đi vào chiều sâu. Chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân… để đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp; Việc thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về công tác dân vận chưa kịp thời; Một số chế độ chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân; nhiều bức xúc chưa được giải quyết.

 

Trước tình hình đó, ngày 31/3/2014 Huyện ủy đã ra Kết luận số 76-KL/HU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác dân vận trong tình hình mới, theo đó Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

Thứ nhất: Các cấp ủy Đảng tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 30-CTr/HU ngày 08/4/2010 của Huyện ủy Phước Sơn về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 12/10/2009 của Tỉnh ủy Quảng Nam. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; lựa chọn một số nhiệm vụ trọng yếu của công tác vận động quần chúng ở mỗi địa phương để lãnh đạo vận động có hiệu quả.

Thứ hai: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa X). Tập trung chỉ đạo sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, phát huy đúng đắn quyền làm chủ của nhân dân, tạo mọi điều kiện để nhân dân góp ý xây dựng chính quyền nhân dân thực sự vững mạnh, xứng đáng là chính quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Thứ ba: Củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ theo Hướng dẫn số 03-HD/HU của Huyện về "Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010-2015"; Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về "Công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020" và Kế hoạch số 16-KH/TU của Tỉnh ủy về "xây dựng đề án đào tạo cán bộ công chức" giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Thứ tư: Nâng cao chất lượng của các cơ quan tham mưu về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo các cấp; xây dựng, củng cố khối dân vận cơ sở; tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận trong huyện. Chủ động có kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm kích động, chống đối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 Thứ năm: Nâng cao trách nhiệm công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, thực hiện tốt Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 19/CT-UBND, ngày 05/6/2009 của UBND tỉnh Quảng Nam về "Tăng cường công tác dân vận". Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, xây dựng và thực hiện phong cách người cán bộ công chức Nhà nước có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với công việc để phục vụ nhân dân; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm gắn với phòng, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng.

Thứ sáu: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập hợp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về "tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tập trung vận động, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân hiện nay, nhất là phát triển kinh tế - xã hội, đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình, dự án, bảo vệ môi trường…theo hướng xây dựng nông thôn mới.

 

                                                                                                 Ký Sơn – Văn phòng Huyện ủy

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri xã Phước Đức
ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ HUYỆN PHƯỚC SƠN ĐẠT THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU QUA 3 NĂM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Qúy 1 đảng ủy thị trấn kết nạp 12 đảng viên đạt 80% NQ
Kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 13 của tỉnh ủy
Tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
ÔNG LÊ VĂN THANH ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM
Thành lập Tổ giám sát Chỉ thị 10- CT/TW của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”
Kết quả sau 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tỉnh ủy Quảng Nam sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03
QUẢNG NAM THI TUYỂN CÔNG CHỨC ĐỀ ÁN 500
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10