Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Một số kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 05/11/2012 của Huyện ủy Phước Sơn về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 23/04/2014 .Lượt xem: 1248 lượt.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trên cơ sở Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ "về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về NTM giai đoạn 2010-2020"; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 28/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam "về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam", ngày 05/11/2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn ra Nghị quyết số 04-NQ/HU về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, theo đó xác định: Nông nghiệp, nông thôn có một vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, và là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh; giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng nông thôn mới phải lấy nhân dân làm chủ thể, phát huy nội lực từ nhân dân là chính, nhà nước đầu tư, hỗ trợ từ việc lồng ghép  nguồn vốn từ các chương trình, dự án và bổ sung vốn hỗ trợ có mục tiêu để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nền nông nghiệp, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mục tiêu là xây dựng nông thôn mới đồng bộ ở tất cả 11 xã, bám sát vào các nội dung theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM, phấn đấu đến năm 2015 có 1-2 xã, năm 2020 có 40% số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới theo quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới tại 02 xã điểm Phước Năng và Phước Chánh.

Sau hơn 02 năm thực hiện, có 11/11 xã đã hoàn thành phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Với tổng nguồn vốn khoảng 9,5 tỷ đồng, tập trung đầu tư hoàn thành hơn 01km đường giao thông nông thôn tại thôn 7, thôn 6 và 400m kênh mương tại Phước Chánh; hoàn thành cầu qua thôn 3 xã Phước Năng, hỗ trợ 300 cây keo giống các loại… Đến nay xã Phước Năng đã đạt được 05/19 tiêu chí, Phước Chánh đạt 06/19 tiêu chí; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ… cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm (cuối năm 2013 tỷ lệ hộ nghèo còn 53,72%); an ninh chính trị được giữ vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.                     


Để thực hiện thành công những mục tiêu của Nghị quyết số 04-NQ/HU của Huyện ủy, ngoài vài trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, còn yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là vai trò  của Ủy ban Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến xã. Do đó cần đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng theo hướng sâu sát cơ sở. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt đong, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện quy chế kiểm tra, giám sát; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng tinh thần Kết luận số 65-KL/TW, ngày 04/03/2010 của Ban Bí thư.

---------

 

                                                                      Ký Sơn – Văn phòng Huyện ủy

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát – tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2014
Một số giải pháp góp phần nâng cao công tác dân vận trong tình hình mới trên địa bàn huyện
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri xã Phước Đức
ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ HUYỆN PHƯỚC SƠN ĐẠT THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU QUA 3 NĂM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Qúy 1 đảng ủy thị trấn kết nạp 12 đảng viên đạt 80% NQ
Kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết 13 của tỉnh ủy
Tiếp tục triển khai Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014
ÔNG LÊ VĂN THANH ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUẢNG NAM
Thành lập Tổ giám sát Chỉ thị 10- CT/TW của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”
Kết quả sau 05 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện.
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
Khối 2A tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cấp bổ sung kinh phí thực hiện công tác bầu cử
Cấp 65 bộ tài liệu hỏi đáp Nghị quyết của Đảng về cho các thôn bản
Hội thảo đề án khôi phục tên thôn theo truyền thống lần 2
HN lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với đại biểu HĐND các cấp NK 2011-2016
HN triển khai công tác QLBVR vùng giáp ranh Phước Sơn - Hiệp Đức
Hoạt động của CLB trợ giúp pháp lý xã Phước Năng
HN Hiệp thương lần 3 lập DS chính thức ứng cử ĐB HĐND huyện nhệm kỳ 2011-2016
Huyện ủy Phước Sơn mở hội nghị lần thứ 6
Kỳ họp thứ 20 HĐND huyện khóa IX kết thúc thành công
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10