Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Kỷ niệm 83 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 11/03/2013 .Lượt xem: 6261 lượt.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 83 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(03/02/1930 - 03/02/2013)


I- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI NĂM 1930, BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM.

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược và từng bước thiết bộ máy thống trị ở Việt Nam, biến một quốc gia phong kiến thành thuộc địa nửa phong kiến.

1- Đặc diểm tình hình đất nước đầu thế kỷ XX.

a, Về chính trị: Sau khi thôn tính nước ta, đế quốc Pháp áp đặt chế độ cai trị thực dân hà khắc và tàn bạo, chế độ phong kiến suy tàn, công khai câu kết làm tay sai cho giặc. Mâu thuẫn giữa dân tộc với thực dân và bè lũ tay sai ngày càng gay gắt, nhu cầu đấu tranh giành độc lập càng trở nên bức thiết. Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917 thành công đã tạo bước ngoặt trên con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, thúc đẩy cách mạng Việt Nam đứng lên xoá bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến trên đất nước ta.

b, Về kinh tế: Thực dân Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa với qui mô lớn, kìm hãm nền kinh tế độc lập của ta, vơ vét tài nguyên, biến nước ta thành thị trường tiêu thụ của chúng, làm cho nông dân nước ta bị phá sản, người lao động bị bần cùng. Đồng thời chúng đã cho ra đời các đồn điền, hình thành một số ngành công nghiệp, dịch vụ kinh doanh kiểu tư bản chủ nghĩa, phục vụ cho sự thống trị và khai thác thuộc địa ở đất nước ta.

c, Về văn hoá - xã hội: Thực dân Pháp đã áp dụng chính sách ngu dân, khuyến khích văn hoá nô dịch, mất gốc, sùng Pháp, ngăn chặn sự ảnh hưởng các tư tưởng tiến bộ, kìm hãm nhân dân ta trong vòng tăm tối, buộc nhân dân ta phục tùng sự cai trị của chúng. Cùng với sự chuyển hoá từ chế độ xã hội phong kiến, sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến, đã hình thành lực lượng giai cấp công nhân, giai cấp tư sản và tầng lớp trí thức, công chức, mà số đông gắn với chế độ Nhà nước thuộc địa. Từ đó, cơ cấu giai cấp trong xã hội đã có những biến đổi to lớn, giai cấp công nhân cùng với phong trào yêu nước không ngừng lớn mạnh, mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và chế độ phong kiến ngày càng gay gắt.

- Các cuộc khởi nghĩa, các phong trào yêu nước của nhân dân ta chống thực dân Pháp diễn ra liên tục và sôi nổi, phong trào Cần Vương của Phan Đình Phùng (1896), phong trào Đông Du của Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh, cuộc khởi nghĩa của Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế (1913), cuộc khởi nghĩa ở Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo...đã thu hút sự chú ý của một số tầng lớp nhân dân ta. Song, do không có đường lối cách mạng đúng đắn, nên phong trào đấu tranh đều thất bại, cách mạng Việt Nam chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước.

2- Nguyễn Ái Quốc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

- Ngày 05/06/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đi qua nhiều nước Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Người đã phát hiện ra chân lý "Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, thực dân là cội nguồn của mọi đau khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở (chính quốc) cũng như ở (thuộc địa)".

- Năm 1917, Người trở lại Pháp, đến Pari, năm 1919 Người gia nhập Đảng xã hội Pháp.

- Tháng 6/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sánh 8 điểm tới Hội nghị Vécxây.

- Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc "Đề cương vấn đề dân tộc và thuộc địa" của Lê nin, Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

- Cuối năm 1920, Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ 18 Đảng xã hội Pháp, tại đây Người đã tán thành theo Quốc tế III (Quốc tế Cộng sản do Lênin sáng lập), Người đã tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam.

- Từ năm 1921 - 1930, Nguyễn Ái Quốc ra sức truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chuẩn bị lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khoảng thời gian này, nhiều bài báo, nhiều tham luận quan trọng tại đại hội, hội nghị quốc tế như: "Bản án chế độ Thực dân Pháp, Đường cách mệnh...", nêu rõ quan điểm, đường lối chính trị đúng đắn cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc còn tập trung chuẩn bị lực lượng, tổ chức cán bộ, Người đã thành lập"Việt Nam Cách mạng Thanh niên" tổ chức tiền thân của Đảng và đã đào tạo hàng trăm cán bộ ở Trung Quốc, cho đi học tập ở Liên Xô.

- Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Người, Hội nghị hợp nhất 03 tổ chức cộng sản (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn), đã nhất trí thành lập một Đảng thống nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào yêu nước Việt Nam.

- Hội nghị đã thông qua cương lĩnh đầu tiên của Đảng:(chánh cương văn tắt, sách lược vắn tắt và Điều lệ vắn tắt của Đảng) do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, Hội nghị cũng đã thông qua lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt quốc tế cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gởi đồng bào, đồng chí trong cả nước nhân dịp thành lập Đảng.

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã quyết định lấy ngày 03/02 dương lịch hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng.

II- NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CÁCH MẠNG DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (1930 - đến nay).

1- Thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945).

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đưa cách mạng nước ta phát triển theo xu thế cách mạng của thời đại, được mở ra từ cuộc cách mạng Tháng 10 Nga vĩ đại năm 1917.

- Quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân đã diễn ra với 03 cao trào cách mang ý nghĩa như 03 cuộc tổng diễn tập chuẩn bị cho cách mạng Tháng Tám năm 1945. Từ cao trào (1930 - 1931) mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh, đến cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và cao trào giải phóng dân tộc (1939 - 1945) dẫn tới cách mạng Tháng Tám 1945 thành công. Đó là quá trình đấu tranh cách mạng vô cùng khó khăn, gian khổ với những hy sinh to lớn của Đảng và dân tộc ta.

- Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, xóa bỏ chế độ thực dân và phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc và CNXH, mở ra thời kỳ mới, thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

- Cách mạng Tháng Tám dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, (nay là Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đó là sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta. Đó là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến, đó là thắng lợi của tư tưởng, đường lối cách mạng dân tộc, dân chủ của chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình trong thế kỷ XX.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: " Do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng, do sức mạnh đoàn kết và hăng hái của toàn dân trong và ngoài mặt trận Việt minh, cuộc cách mạng Tháng Tám đã thắng lợi". Người nhấn mạnh: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc".

  2- Thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng Tháng Tám, tiến hành 02 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975).

- Trong những năm 1945 - 1946, Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn thử thách, chống thù trong, giặc ngoài, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, đã xây dựng củng cố chính quyền nhân dân, bầu cử Quốc hội (ngày 06/01/1946), xây dựng Hiến pháp dân chủ đầu tiên (09/11/1946). Chăm lo xây dựng chế độ mới, vừa chống giặc đói, giặc dốt vừa chống giặc ngoại xâm, tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam bộ và Trung bộ, kiên quyết trấn áp các thế lực phản cách mạng, bảo vệ chính quyền nhân dân và thành quả cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Thành công nổi bật của hơn một năm đầu tiên xây dựng chính quyền non trẻ là đã tăng cường sức mạnh của cách mạng, để có thể tự bảo vệ mình khi chưa có sự giúp đỡ trực tiếp từ bên ngoài.

- Tháng 12 năm 1946 trước dã tâm của thực dân Pháp muốn cướp nước ta, một lần nữa Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm sắt đá: "Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài...Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7.5.1954. Thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Từ năm 1954 - 1975, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành đồng thời 02 cuộc cách mạng, cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Sau Hiệp định Giơ - ne - vơ, Mỹ hất cẳng thực dân Pháp, xâm lược đất nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc, thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân. Phát huy sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại, tạo ra sức mạnh tổng hợp vô cùng to lớn để chiến thắng kẻ thù, làm thất bại hoàn toàn các chiến lược của Mỹ, điển hình là: Chiến lược thực hiện chủ nghĩa thực dân mới (1954 - 1960), chiến lược chiến tranh đặc biệt (1961 - 1964), chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh (1969 - 1975) và cuộc chiến tranh Điện Biên Phủ trên không (tháng 12/ 1972), đến chiến thắng mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Với ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ta đã nêu rõ: "Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là một trong những trang chói lọi nhất của lịch sử dân tộc và là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính chất thời đại sâu sắc". Bạn bè thế giới đánh giá cao thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là: "cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là thiên trường ca của thế kỷ XX"," Thắng lợi của Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là một di sản văn hoá và văn minh của nhân loại trong thế kỷ XX

  - Đảng lãnh đạo xây dựng xã hội chủ nghĩa trên miền Bắc trong điều kiện hai miền thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau, nhưng có quan hệ mật thiết với nhau, từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng ta phải vận dụng sáng trạo lý luận chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm các nước xã hội chủ nghĩa. Đảng đã lãnh đạo nhân dân tập trung giải quyết tốt các mối quan hệ cơ bản: giữa tiến hành chiến tranh cách mạng với xây dựng chủ nghĩa xã hội; giữa hậu phương lớn với tiền tuyến lớn; giữa thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữa quy luật chiến tranh và quy luật xây dựng phát triển kinh tế...

  Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc đã thu được những thành tựu quan trọng. Vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, miền Bắc đã nhanh chóng khội phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ; xây dựng hậu phương vững mạnh, trở thành căn cứ địa cách mạng của cả nước. Đảm bảo mọi mặt cho tiền tuyến đánh thắng; mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của bạn bè trên thế giới; tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước; tạo những cơ sở vật chất và những kinh nghiệm quý báu trong sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam sau này.

3- Thời kỳ cách mạng XHCN, thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng CNXH ở nước ta (từ năm 1975 đến nay).

  Miền nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội với hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ này bao gồm hai giai đoạn chủ yếu:

- từ 1975 đến 1986:

Sau chiến tranh đất nước ta gặp muôn vàng khó khăn. Đảng đã lãnh đạo nhân dân  vừa ra sức khôi phục kinh tế, vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tập trung xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, từng bước hình thành cơ cấu kinh tế mới trong cả nước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân lao động. Tuy nhiên, trước yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, việc duy trì lâu dài mô hình cơ chế tập trung bao cấp không còn phù hợp và đã bộc lộ những hạn chế, nhược điểm. Trong hoạch định và thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa, có nơi, có lúc đã mắc sai lầm khuyết điểm chủ quan, duy ý chí. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội trong những năm đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trước những thách thức của thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã tổng kết sáng kiến thực tiễn của nhân dân, tìm tòi hoạch định đường lối đổi mới, thể hiện qua các mốc sau: Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa IV( tháng 8/1979); Chỉ thị 100- CT/TW ngày 13/01/1981 của Ban Bí thư về khoán sản phẩm trong nông nghiệp; Quyết định 25 ngày 21/01/1981 của Chính phủ về đổi mới kinh tế quốc doanh; Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa V ( tháng 6/1986) thừa nhận sản xuất hàng hóa và những quy luật của sản xuất hàng hóa; Kết luận của bộ Chính trị( tháng 9/ 1986) Về 3 quan điểm kinh tế trong tình hình mới. Đại hội VI của Đảng ( tháng 12/1986) đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

  - Từ 1986 đến nay:

  Trước bối cảnh mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. Đại hội VII của Đảng ( tháng 6/1991) khẳng định tiếp tục đổi mới đồng bộ, triệt để trên các lĩnh vực với bước đi, cách phù hợp và giữ vững định hướng XHCH. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xác định những quan điểm và phương hướng phát triển đất nước, khẳng định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Từ đó đến nay, Đảng ta tiếp tục phát triển tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường dii lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới được bổ sung và phát triển ngày càng hoàn thiện.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng hơn hai mươi năm đổi mới, đất nước đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục phát triển. Đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội ( 1996); vượt qua khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực ( 1997 – 1998) . Thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, bước đầu thực hiện được mục tiêu: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rỏ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng cao.

 III- THÀNH TỰU VĨ ĐẠI VÀ BÀI HỌC TỔNG QUÁT CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG 83 NĂM QUA.

  1- Những thành tựu.

Từ năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một thời đại mới của cách mạng Việt Nam. 83 năm qua là một trong những thời kỳ vẻ vang nhất của lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách giành được những thành tựu vĩ đại, đó là:

-  Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, lập ra nước Việt Nam dân chủ Công hoà ( nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam)

- Cuộc kháng chiến lần thứ nhất đánh thắng chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng miền Bắc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.

- Cuộc kháng chiến lần thứ hai, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Mam, thống nhất đất nước, đưa cả nước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.

- Công cuộc xây dựng CNXH, nhất là công cuộc đổi mới đã làm biến đổi sâu sắc bộ mặt đất nước.

- Con đường đi đến tương lai tươi sáng của dân tộc là CNXH đã được khai phá và được định hình ngày càng rõ hơn, cụ thể hơn trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Những thành tựu vĩ đại đó đã biến nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, nhân dân ta từ thân nô lệ đã trở thành người chủ đất nước. Đất nước ta từ nghèo nàn lạc hậu, đã xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật và tạo được các tiền đề cần thiết để bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Việt Nam từ chỗ không có tên trên bản đồ thế giới, đã trở thành nước độc lập có quan hệ quốc tế rộng rãi, có tiếng nói và vị trí quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2- Những bài học chủ yếu.

Tổng kết 83 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng có thể rút ra một số bài học chủ yếu sau.

+ Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH của cách mạng Việt Nam.

 Độc lập dân tộc và CNXH là mục tiêu, lý tưởng được xác định ngay từ khi thành lập Đảng năm 1930. Trong quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng và nhân dân ta kiên trì thực hiện và giữ vững mục tiêu đó.

+ Với tinh thần "Lấy dân làm gốc", phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và tăng cường mặt trận dân tộc thống nhất.

Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước nồng nàn, thuỷ chung, trong sáng. Những thắng lợi trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cũng như trong cách mạng XHCN là nhờ Đảng ta biết dựa vào nhân dân, lấy dân làm gốc, tập hợp và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Để đoàn kết rộng rãi mọi  giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo. Đảng luôn luôn coi trọng xây dựng và lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất, ngày nay là Mặt trận tổ quốc Việt Nam, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: "mọi lợi ích đều vì dân, mọi quyền hành đều ở dân, cách mạng là sự nghiệp của nhân dân".

+ Kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân, sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, của nhân dân ta. Đảng luôn coi sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta là một bộ phận của phong trào cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới. Trong hoạt động của mình Đảng luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Ngày nay Đảng ta nêu khẩu hiệu "Việt Nam là bạn của tất cả các nước trên thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển".

+ Lựa chọn phương pháp cách mạng thích hợp, sáng tạo trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong quá trình đấu tranh cách mạng, đòi hỏi phải có đường lối và mục tiêu cách mạng đúng đắn và để cách mạng đi đến thành công thì phương háp cách mạng phải thích hợp và sáng tạo. Để có phương pháp đúng đắn, thích hợp đòi hỏi phải có quan điểm thực tiễn và quan điểm quần chúng đúng đắn, khắc phục tư tưởng bảo thủ, giáo điều, rập khuôn kinh nghiệm và cách làm của nước ngoài, phương pháp cách mạng bao giờ cũng mang tính khoa học, tính lịch sử cụ thể, tính thực tiễn và tính quần chúng sâu sắc.

+ Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt.

Trong suốt 83 năm qua, Đảng ta giữ vững vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trước hết là do Đảng giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, tuyệt đối trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc, luôn xứng đáng là một Đảng cách mạng chân chính.

Từ thực tiễn cách mạng, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 83 năm qua đã được cả dân tộc thừa nhận và tin tưởng. Đảng thật sự là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Một Đảng thật sự vì nước, vì dân, ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân và của cả dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác.

 Những thành tựu của sự nghiệp cách mạng nước ta, qua 83 năm lãnh đạo của Đảng và quá trình xây dựng Đảng theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn thể hiện vai trò tiền phong và tính cách mạng, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp và của dân tộc. Qua tôi luyện, thử thách, Đảng đã không ngừng trưởng thành, xây dựng nên những truyền thống quí báu, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng là:

- Bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng.

- Tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo.

- Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH.

- Trung thành với lợi ích của giai cấp, lợi ích của dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc.

- Giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế.

- Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2013), toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta vô cùng tự hào về những thành tựu vĩ đại đã đạt được của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu.          Càng tự hào bao nhiêu về Đảng trong chặng đường đã qua, chúng ta càng thấy trách nhiệm nặng nề đối với Tổ quốc, với dân tộc trong chặng đường sắp tới, mỗi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận rỏ trách nhiệm của mình, ra sức phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiên nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4: “ Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”, không ngừng phấn dấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện ngày càng tốt hơn mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chu, công bằng, văn minh"; xây dựng thành công CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

* Khẩu hiệu tuyên truyền:

  1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý tỵ năm 2013!

2. Nhiệt liệt chào mừng 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh ( 3/2/1930 – 3/2/2013)!

3. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

4. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

                                                  BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ PHƯỚC SƠN

                                                                                     *********

[Trở về]
Các tin mới hơn:
NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Thư cảm ơn của UBND huyện Phước Sơn
DIỄN VĂN LỄ KỶ NIỆM
43 NĂM TRẬN ĐÁNH SÂN BAY KHÂM ĐỨC (5/8/1970-5/8/2013) Phần I
43 NĂM TRẬN ĐÁNH SÂN BAY KHÂM ĐỨC (5/8/1970 – 5/8/2013) Phần II
Những thành tựu qua 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
DIỆN MẠO MỚI PHƯỚC SƠN
Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề để Phước Hiệp sớm thoát nghèo
PHƯỚC SƠN – CHẶNG ĐƯỜNG 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1975 – 2015)
Thực hiên công tác Định canh - Định cư trên địa bàn huyện Phước Sơn
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Chiến thắng Khâm Đức 12.5
Thư chúc Tết Xuân Nhâm Thìn năm 2012 của Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn
Thư mời viết bài
Đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Diễn văn truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
Hội thi thể thao miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ VII năm 2012
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM huyện Phước Sơn nhiệm kì 2012-2017

QUẢNG CÁO