Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
Đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Người đăng: Quản trị .Ngày đăng: 06/07/2012 .Lượt xem: 10011 lượt.

     ĐẢNG BỘ CƠ QUAN ĐẢNG,                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ HUYỆN

  CHI BỘ TUYÊN GIÁO - TR.TÂM

                              *                                                 Phước Sơn, ngày 29 tháng 6 năm 2012 

             Số: 01-BĐK/CB

 

BẢN ĐĂNG KÝ

chương trình, kế hoạch thực hiện việc Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2012 và những năm tiếp theo của Chi bộ

Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị

----------------------------------

 

        Căn cứ Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

        Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐU, ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Đảng ủy cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể về tổ chức thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, năm 2012 và những năm tiếp theo; 

        Chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm xây dựng Bản đăng ký thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gồm những nội dung sau: 

          I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

          Chi bộ cơ Tuyên giáo - Trung tâm là tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể huyện, là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp với Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc hai đơn vị; lãnh đạo xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt. Chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

          + Về thuận lợi:

          - Chi bộ luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân;

          -  Tất cả đảng viên đều có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, đa phần là cán bộ lãnh đạo của Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị;

          - Năm 2011, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

          + Về khó khăn:

          - Là chi bộ ghép hai đơn vị (một hành chính, một sự nghiệp), nhiệm vụ chính trị tuy gần nhau, nhưng công tác quản lý hoạt động khác nhau, do đó có những khó khăn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ;

          - Đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động còn nhiều khó khăn. Năng lực và trình độ của một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;

          - Những tác động tiêu cực trong xã hội có ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng và lòng tin của cán bộ, đảng viên, người lao động.

          II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

          Từ khi có Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 17-KH/HU của Huyện ủy về việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tất cả cán bộ lãnh đạo của Ban và Trung tâm đều tham dự đầy đủ lớp nghiên cứu, quán triệt, học tập chuyên đề Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và tác phẩm Đường cách mệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Huyện ủy tổ chức.

          Ngày 17 tháng 4 năm 2012, Đảng ủy cơ quan có Kế hoạch số 01-KH/ĐU, hướng dẫn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức học tập các chuyên đề trên cho đội ngũ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức toàn cơ quan. 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc hai đơn vị tham gia học tập các chuyên đề trên. Chi bộ xây dựng Bản đăng ký chương trình, kế hoạch và hướng dẫn cho đảng viên xây dựng Bản đăng ký cá nhân về thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bí thư Chi bộ trực tiếp lãnh đạo việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ.

          III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH, NĂM 2012 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO CỦA CHI BỘ

          1. Nội dung thực hiện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo; Trung tâm bồi dưỡng chính trị và vai trò hạt nhân của chi bộ, Chi bộ đăng ký nội dung: Mọi thành viên trong xã hội chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức, nhân cách, văn hóa để thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ. 

          2. Yêu cầu việc rèn luyện đạo đức cách mạng đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ

           2.1. Tăng cường giáo dục những giá trị, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội: Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm những chuẩn mực, những định hướng giá trị được xã hội thừa nhận và có tác dụng điều chỉnh hành vi của con người. Đạo đức có các chức năng giáo dục, phản ánh và điều chỉnh cho mỗi cá nhân thành viên cộng đồng xã hội, là nền tảng không thể thiếu được của một hệ ý thức. Với chức năng đó, đạo đức là cái gốc của mỗi con người và cùng với pháp luật, nó là công cụ, là nền tảng quan trọng để xây dựng trật tự xã hội.

          Hiện nay một số chuẩn mực đạo đức xã hội đang xuống cấp nghiêm trọng (nhỏ nhất như vứt rác bừa bãi nơi công cộng, lớn hơn một chút là tình trạng vô cảm, rồi thiếu đạo đức nghề nghiệp, đến chạy chức, chạy quyền, chạy tội, tham nhũng, lãng phí, giết người, cướp của, loạn luân, con giết cha, trò đánh thầy...).

          Để ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, Chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan và các ngành liên quan, giúp các cấp ủy tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, tạo sự đồng thuận nhằm ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội trong giai đoạn hiện nay.

          2.2. Đảng viên trong chi bộ tuyệt đối đối trung thành với Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng là hướng tới giải phóng cho nhân dân lao động khỏi ách áp bức, bóc lột, đưa lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho tất cả mọi người. Để ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, mỗi đảng viên trong chi bộ ph

ải ra sức tuyên truyền, giáo dục và gương mẫu thực hiện tốt những giá trị, chuẩn mực đạo đức cách mạng, đó là trung thành với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp đổi mới đất nước, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thử thách; phấn đấu vì Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; không làm những việc trái với đạo lý, luân thường. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ Việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì phải tránh. Cán bộ, đảng viên phải thực sự chăm lo đời sống của nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân thi đua sản xuất, xây dựng đời sống mới, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật...

          2.3. Kiên quyết chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và thực hành tiết kiệm: Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: Cách mạng là để triệt diệt cái xấu, xây dựng cái tốt; tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu, nó ngấm ngầm, cản trở, phá hoại cách mạng. Trong sự nghiệp đổi mới, tham nhũng là hành vi vô đạo đức, là một trong những nguy cơ đang cản trở công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là kẻ thù nguy hiểm của cách mạng. Để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có hiệu quả, mỗi đảng viên trong chi bộ phải nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng và chịu sự giám sát của nhân dân. Ban Tuyên giáo và Trung tâm bồi dưỡng chính trị nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; công khai minh bạch thu nhập, tài chính, tài sản theo quy định; chấp hành nghiêm Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm.

          Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hành tiết kiệm, không lãng phí thời gian, công sức, phải có kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chấp hành tốt ngày giờ công, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Lãnh đạo cơ quan phải công khai, minh bạch chế độ chính sách và kế hoạch chi tiêu nội bộ; không dùng công quỹ để biếu xén, quà tặng, không sử dụng tài chính, tài sản công vào mục đích cá nhân, hết sức tiết kiệm trong chi tiêu hành chính, tiếp khách, điện, nước...

          Đồng thời với tham nhũng, lãng phí, quan liêu cũng là hành vi vô đạo đức, Bác Hồ chỉ rõ: Ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó chắc có tham ô, lãng phí; nơi nào bệnh quan liêu càng nặng thì nơi đó càng nhiều lãng phí, tham ô. Theo Bác, nguyên nhân sinh ra bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí là do xa dân, xa rời cuộc sống của nhân dân; vì không tin dân, vì coi thường dân, vì sợ dân và từ đó dẫn tới các hành vi vô đạo đức... Để ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội, tất cả cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, tự giác thực hiện Cần, kiệm,liêm, chính, chí công vô tư; phải gần dân, học dân và thực hành dân chủ, làm đúng đường lối của dân, dựa vào nhân dân để đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và quan liêu. Đồng thời phải tuyên truyền để nhân dân hiểu mà hăng hái chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, biến Hàng triệu con mắt, lỗ tai cảnh giác của quần chúng thành những ngọn đèn pha soi sáng khắp mọi nơi, không để cho tệ tham ô, lãng phí, tiêu cực, quan liêu còn chỗ ấn nấp.

          2.4. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ (2010 - 2015): Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, lãnh đạo thực hiện có kết quả nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan có đời sống văn hóa tốt góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, đưa đường lối Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.

          Tất cả đảng viên phải ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giúp các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, giáo dục và vận động mọi thành viên trong xã hội chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức, nhân cách, văn hóa. Ban Tuyên giáo, giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong hệ thống chính trị. Trung tâm bồi dưỡng chính trị có kế hoạch triển khai chuyên đề Mọi thành viên trong xã hội chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức, nhân cách và văn hóa trong các tầng lớp nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật: nói, viết và làm theo nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước.

          IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

          1. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng Tận trung với nước, tận hiếu với dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương Tận trung với nước, tận hiếu với dân, Người đã cống hiến cả đời mình cho dân, cho nước. Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, chi bộ và cơ quan phải tham mưu tốt cho các cấp ủy Đảng, đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng Tận trung với nước, tận hiếu với dânÝ thức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; khuyến khích họ đem hết tài năng, sức lực để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân; đấu tranh phê phán những biểu hiện sai trái, lệch lạc; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội trên mọi lĩnh vực cuộc sống.

          2. Cán bộ, đảng viên Chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm quyết tâm thực hiện tư tưởng Người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân: Hiện nay, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức xã hội đang làm cho lòng dân không yên. Để lấy lại hình ảnh người cán bộ, đảng viên tận tụy, trung thành phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cần phải đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, Nói phải đi đôi với làm, Nói ít, làm nhiều... để khích lệ việc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Mặt khác phải kiên quyết đấu tranh phê phán, loại trừ những hành vi sai trái, đục khoét của dân. Để cụ thể hóa tư tưởng của Người, điều cốt lõi là phải bảo vệ quyền dân chủ của nhân dân "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" và thực hiện phương châm "gần dân, học dân, gắn bó với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin". Mỗi cán bộ, đảng viên phải sâu sát quần chúng, "nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, đảm bảo dân sinh, nâng cao dân trí". Có như vậy chúng ta mới hiện thực hóa tư tưởng Người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân bằng những việc làm cụ thể, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội trong giai đoạn hiện nay.

         

          3. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ, cơ quan và cả hệ thống chính trị: Hiện nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang trở thành một hoạt động tự giác của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, tập thể chi bộ, cơ quan và tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải có chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thiết thực theo vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân.

          Định kỳ mỗi quý, 6 tháng, một năm, chi bộ và cơ quan có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương IV về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay trong chi bộ và đơn vị, thông qua đó để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức. Đồng thời tham mưu giúp cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị, có như vậy chúng ta mới có giải pháp thiết thực, góp phần đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

          4. Phát huy vai trò nêu gương trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Một trong những nguyên tắc thực hành tư tưởng, đạo đức Hồ hí Minh là nêu gương sáng về đạo đức cách mạng: đảng viên phải nêu gương cho quần chúng, cấp trên phải nêu gương cho cấp dưới, lãnh đạo phải nêu gương cho nhân viên... Việc nêu gương về đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Bác Hồ nói đảng viên đi trước, làng nước theo sau, Người nhấn mạnh việc nêu gương sáng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên không những có ý nghĩa to lớn trước mắt, mà còn mãi mãi về sau. Nêu gương về đạo đức cách mạng không chỉ là sự vận động mà phải trở thành quy định ràng buộc trách nhiệm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt trong việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Chi bộ thường xuyên lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ và cơ quan. Khi cần thiết sẽ bổ sung, điều chỉnh nội dung chương trình, kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế để việc thực hiện đạt kết quả cao.

          2. Tất cả đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan phải xây dựng Bản đăng ký chương trình, kế hoạch thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng nội dung hướng dẫn. Định kỳ quý, 6 tháng, một năm, tiến hành khảo sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo lên cấp trên theo dõi chỉ đạo./.

 

          Nơi nhận                                                                                              TM/CHI BỘ

            - Đảng ủy (b/c);                                                                                    BÍ THƯ

            - Ban TG & TTBDCT phối hợp;

            - Đảng viên, CBCC thực hiện;

            - Lưu chi bộ.

                                                      

                                                                                                                 Nguyễn Tường Vân

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Kỷ niệm 83 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Thư cảm ơn của UBND huyện Phước Sơn
DIỄN VĂN LỄ KỶ NIỆM
43 NĂM TRẬN ĐÁNH SÂN BAY KHÂM ĐỨC (5/8/1970-5/8/2013) Phần I
43 NĂM TRẬN ĐÁNH SÂN BAY KHÂM ĐỨC (5/8/1970 – 5/8/2013) Phần II
Những thành tựu qua 45 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ
DIỆN MẠO MỚI PHƯỚC SƠN
Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo tiền đề để Phước Hiệp sớm thoát nghèo
PHƯỚC SƠN – CHẶNG ĐƯỜNG 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1975 – 2015)
    
1   2   3  
    

QUẢNG CÁO